Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2016 № 2 (58)"

  1)    Агафонова Н. В. [Актуальні питання суб’єктів конституційної реформи] {Topical Issues of the Subjects of the Constitutional Reform} 5-22
  2)    Булкат Л. М. [Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України] {The Issue of Social Protection in the Acts of the Constitutional Court of Ukraine} 23-34
  3)    Ватрас В. А. [Кодифікація новітнього сімейного законодавства: історія та сучасний стан] {Codification of Modern Family Law: History and Current Status} 35-47
  4)    Білоусов Ю. В. [Стратегія модернізації процесуального законодавства України] {The Strategy of Modernizing Procedural Legislation of Ukraine} 48-57
  5)    Вартанян А. М. [Гражданско-правовое регулирование реорганизации юридического лица в Республике Беларусь и Украине] {Civil-Law Regulation of Reorganization of the Legal Entity in the Republic of Belarus and Ukraine} 58-68
  6)    Логвінова М. В. [Вимоги щодо осіб, які можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу] {Requirements for Persons who can be Foster Parents: Questions to the Legislative Approach} 59-78
  7)    Самбір О. Є. [Підстава та умови суброгації в цивільному праві України] {The Basis and Conditions of the Subrogation in Civil Law of Ukraine} 79-88
  8)    Кулініч О. О. [Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага] {Concept and Features of Image of a Natural Person as Non-Material Welfare} 89-96
  9)    Лесько Ю. В. [Особливості вини у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів] {Features of Fault in Liabilities on Indemnification, Caused as a Result of Interaction of Vehicles} 97-111
  10)    Супрун Т. С. [Визнання та оспорювання материнства] {Recognition and Challenging Maternity} 112-121
  11)    Віхров С. О. [Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов’язання] {General and Branch Qualification Features of Economic Obligation} 122-131
  12)    Чудик-Білоусова Н. І. [Юридична відповідальність за порушення порядку охорони, відтворення та використання лісів в Україні] {Legal Liability for Violation of Protection, Reproduction and Use of Forests in Ukraine} 132-150
  13)    Родік О. О. [Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР] {The Research on Legal Soil Protection in the Mainstream of USSR’S Land Law} 151-161
  14)    Нікіфорова Т. І., Скок Л. В. [Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру] {A Procedural Order of Release from Criminal Liability and Punishment of Mi
  15)    Ларченко М. О. [Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності] {The Use of Criminological Modelling Results in the Practice of Crime Prevention} 172-181
  16)    Налуцишин В. В. [Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення] {Historical and Legal Aspects of Criminal Law for Failure to Judicial Decision on Ukrainian Lands} 182-192
  17)    Піддубна М. В. [Поняття імплементації норм міжнародного кримінального права в кримінальне право України] {Concept of Implementation of International Criminal Law into Criminal Law of Ukraine} 193-205
  18)    Кицан Ю. І. [Актуальні питання вдосконалення підслідності кримінальних проваджень в контексті реформування органів досудового розслідування] {Current Issues of Improving the Jurisdiction of Criminal Proceedings in the Context of Reforming the Pre-Trial In
  19)    Димінська О. Ю. [Правова природа окремих принципів договірного права ЄС] {Legal Nature of the Separate Principles of EU Contract Law} 213-219
  20)    Олійник У. М. [Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії] {Philosophical and Legal Analysis of Individual Limitation of Problems Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion} 220-227
  21)    Біньковський О. А., Залож В. В., Довгань В. І. [Менеджмент наукової установи Державної прикордонної служби України: специфіка, завдання і сучасні принципи] {Management of the State Border Guard Service of Ukraine Research Institution: Specifics, Objective
  22)    Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Ладонько Л. С, Ткаленко Н. В. [Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування] {Analysis of Theoretical Approaches to Determining the Nature Components of
  23)    Дутчак Г. О. [Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки] {Beginning of the State Cooperation between the Ukrainian Central Rada and the French Republic} 254-264
  24)    Помаза-Пономаренко А. Л. [Моделі модернізації державного управління соціальним розвитком в інтересах забезпечення регіональної безпеки України] {Modernization Models of the State Administration of Social Development in the Interests of Ukraine’s Regional
  25)    Корюгін А. В. [Вибір стратегії на основі аналізу життєвого циклу банківської установи] {The Choice of Strategy by Analyzing the Life Cycle of Banking Institutions} 274-284
  26)    Михайлов В. С. [Методологічні питання вибіркових спостережень домогосподарств у сфері сільського господарства (на прикладі садівництва і городництва)] {Methodological Issues of Sampling Observation of Households in the Field of Agriculture (Gardening and
  27)    Заїкіна В. В. [Акмеологічний підхід до навчання менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ] {Acmeological Approach to Instruction Managers by Teaching of Mathematics Disciplines in Universities} 300-307
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.