Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Найбільше благо суспільства має бути, в кінцевому результаті, метою будь-якого законодавства (Еджворт) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Вимоги до статей   
   

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧАСОПИС «УНІВЕРСИТЕТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ»

  Часопис «Університетські наукові записки» (до 2005 року — «Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права») є друкованим періодичним виданням з проблем правознавства, економіки та управління.

  Заснований у 2002 році.

  Планована періодичність виходу — 4 рази на рік.

  Відповідно до постанов президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 1–05/1, від 10.12.2003 р. № 1–05/10, від 08.06.2005 р. № 2–05/5, наказів МОН України від 07.10.2015 р. № 1021, від 09.03.2016 р. № 241 часопис включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних, економічних наук та наук з державного управління.

  Авторський колектив часопису — наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових установ і вищих навчальних закладів, а також практичні працівники судових, правоохоронних, правозастосовчих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій різних форм власності України та зарубіжжя.  РУБРИКИ ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ
  1. Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень.
  2. Конституційне право; муніципальне право.
  3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
  4. Господарське право; господарсько-процесуальне право.
  5. Трудове право; право соціального забезпечення.
  6. Земельне право; екологічне право; аграрне право; природоресурсне право.
  7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
  9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
  10. Судоустрій, адвокатура, прокуратура.
  11. Міжнародне право.
  12. Філософія права.
  РУБРИКИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
  1. Економічна теорія та історія економічної думки.
  2. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
  3. Економіка та управління національним господарством.
  4. Економіка та управління підприємствами.
  5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
  7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
  8. Гроші, фінанси і кредит.
  9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
  10. Статистика.
  11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
  РУБРИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Механізми державного управління.
  3. Державна служба.
  4. Місцеве самоврядування.
  ЗАГАЛЬНІ РУБРИКИ
  1. Філософія, релігієзнавство та психологія.
  2. Політологія та соціологія.
  3. Мовознавство.
  4. Наукове життя.
  5. Проблеми освітньої діяльності.
  6. Рецензії.
  7. Персоналії.

  ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ,
  що подаються для опублікування у часопису «Університетські наукові записки»

  1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:

  1.1. Високий науковий рівень.

  1.2. Відповідність вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7–05/1 (Бюлетень ВАК України. — 2003. — № 1. — С. 2.). Зокрема у статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:

  а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

  в) формулювання мети статті (постановка завдання);

  г) виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  ґ) висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

  2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:

  2.1. Наукова стаття — не менше 0,4 а. а. (16 тис. знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний обсяг — не менше 10 сторінок, оформлених відповідно до встановлених вимог.

  2.2. Рецензія — до 0,3 а. а. Обов’язково надсилається у 2-х примірниках монографія, навчальний посібник чи інше рецензоване видання.

  3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

  3.1. Виконання українською мовою. Для іноземних авторів можуть бути зроблені винятки.

  3.2. У паперовому варіанті статті інформація подається у такій послідовності:

  3.2.1. Інформація про автора статті (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада, координати, за допомогою яких можна з ним контактувати, а саме: поштова адреса, е-адреси (обов’язково), номери телефонів, факсу (за бажанням));

  3.2.2. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК);

  3.2.3. Назва наукової статті (рецензії);

  3.2.4. Анотація українською мовою (не менше 2000 знаків) та ключові слова (3–5 слів).

  Анотація у періодичному виданні є джерелом інформації про зміст статті та викладені у ній результати досліджень. Анотація може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту і, отже, повинна бути зрозумілою без звернення до самої публікації. З анотації читачеві має бути зрозуміла суть дослідження; читач повинен визначити, чи варто звертатися до повного тексту статті для отримання більшої інформації.

  Анотація до статті повинна бути:

  — інформативною (не містити загальних слів);

  — змістовною (відображати основний зміст статті і результати дослідження);

  — структурованою (відповідати логіці опису результатів у статті);

  — відповідати нормам стилістики мови (відповідно до норм відповідної мови);

  3.2.5. Переклад назви статті, анотації та ключових слів російською та англійською мовами;

  3.2.6. Виклад статті з дотриманням вимог ВАК України;

  3.2.7. Список використаних джерел, який подається у міру згадування (без повторів). Оформлення списку використаних джерел здійснюється відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

  3.2.8. Зазначення структурного підрозділу вищого навчального закладу чи наукової установи, що дали рекомендацію до друку вказаних матеріалів, а також дати та номера протоколу, в якому закріплено це рішення;

  3.2.9. Ключова термінологія та основні положення статті у тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом та (або) курсивом (не допускається підкреслення);

  3.2.10. Посилання оформляються у квадратних дужках;

  3.2.11. Вирівнювання тексту по ширині сторінки з відступом від лівого краю — 1,25 см; поля: верхнє, нижнє, праве — 2 см та ліве — 3 см; шрифт — Times New Roman, розмір шрифту (кегль) — 14, міжрядковий інтервал — 1,5.

  3.3. Електронний варіант повинен відповідати паперовій версії, виконаний у текстовому редакторі для Microsoft Word, не містити переносу слів та макросів.

  3.4. Оформлення таблиць, рисунків, ілюстрацій, малюнків, фотокарток подаються у належній якості й оформленні, що дозволяє здійснювати форматування та вносити зміни.


  Завантажити зразок оформлення статті.

  4. ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ:

  4.1. Підписаний, з проставленням дати виконання роботи паперовий (у 2-х примірниках) і комп’ютерний варіанти матеріалів. Електронний варіант статті може подаватися на дискеті 3,5", CD, DVD, UFD або надісланий електронною поштою на адресу редакції.

  4.2. Завірені належним чином (з підписами та «мокрими» печатками) документи:

  — рекомендація до друку кафедри (відділу) вищого навчального закладу (наукової установи);

  — рецензія доктора або кандидата наук з відповідної спеціальності (для аспірантів, здобувачів бажаною є рецензія наукового керівника).

  4.4. Заявка. (Отримати форму заявки.)

  4.5. Копія квитанції про оплату за розміщення матеріалів у науковому часопису «Університетські наукові записки» суми, вирахуваної із розрахунку 40 (сорок) грн. за одну (повну чи неповну) сторінку тексту, оформленого відповідно до зазначених правил. Сума повинна бути перерахована на користь Хмельницького університету управління та права (ЄДРПОУ 14163438) на п/р 31559264232328 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013 з поміткою «За розміщення статті в журналі «Університетські наукові записки» (П.І.Б. автора)» або безпосередньо внесена до каси університету.


  Передплатникам встановлено особливі умови опублікування наукових статей.

  4.6. Наукову статтю, інші матеріали та пакет супровідних документів можна також подати через сайт університету, скориставшись відповідним сервісом, який знаходиться за адресою: http://www.univer.km.ua/visnyk.php.

  4.7. Автор, який подав матеріали до редакційної колегії, вважається таким, що погоджується на використання, обробку та розголошення його персональних даних, необхідних для опублікування наукової статті (рецензії), а також подальше безвідплатне розміщення своїх матеріалів у мережі Internet з дотриманням при цьому його прав авторства.

  4.8. Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються та не рецензуються.

  4.9. Редакція залишає за собою право на уточнення назви, додаткове рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

  4.10. Усю інформацію щодо отримання, результатів розгляду матеріалів редакційною колегією найкраще отримувати через листування електронною поштою за адресами: unz@univer.km.ua (редакція) або labor@univer.km.ua (відповідальний секретар).

  5. КООРДИНАТИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

  29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Героїв майдану, 8.
  Тел.: (0382) 71-80-96; факс: (0382) 71-80-80.
  Ел. адреса: unz@univer.km.ua
  Веб-сторінка: www.univer.km.ua

  ЩИРО СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!
  Редакційна колегія

  ";
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.