Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... new text is a new future ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Трудове право і право соціального забезпечення"

  1)    АНДРУШКО А.В. Укладення трудового договору (контракту) при вступі громадян на державну службу
  2)    С. Білецька. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ЗАЛИШЕННЯ НА РОБОТІ ПРИ ВИВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ
  3)    О. Галус. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  4)    Г. Зельонка. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ
  5)    И. Копайгора. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ГОДЬІ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬІ
  6)    О. Лапка. СОЦІАЛЬНО - ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
  7)    О. Максюк. ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ (РОБОТОДАВЦЯ)
  8)    Т. Парпан. ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ ТА ЗМІНУ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  9)    О. Примак. МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ – ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
  10)    С. Сергєєва. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМЦЯМИ В УКРАЇНІ
  11)    І. Фурик. ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  12)    Н. Чудик-Білоусова. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ
  13)    Я. Шестакова. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  14)    Грицишина Л.В. Юридичні гарантії права на працю та їх значення в умовах ринкової економіки
  15)    Пономаренко О. М. До питання про можливість визнання сім'ї суб'єктом права соціального забезпечення
  16)    Барабаш Г. О. Загальна характеристика суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності: правовий аспект
  17)    Черновська С. М. Правові наслідки виникнення трудових відносин з науковими працівниками
  18)    Антон О. А. До питання про поняття юридичних гарантій в трудовому праві
  19)    ПИЛИПЕНКО П.Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні
  20)    АНД РУТШК О А.В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві
  21)    АНТОН О. А. Юридичні гарантії в трудовому праві
  22)    ЛУЦЬКИЙ Р.П. Досвід реформування системи пенсійного забезпечення в країнах Європейського Союзу
  23)    ШЛАПКО Т.В. Окремі питання пенсійного забезпечення інвалідів за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
  24)    АНТОН О.А. Заборона дискримінації у сфері праці як юридична гарантія: міжнародно-правові нормативи та вітчизняне трудове законодавство
  25)    ПОВЗУН С.Л. Зміст трудового договору як сукупність умов, що визначають взаємні права й обов’язки сторін
  26)    МЕЛЬНИЦЬКА Н. В. Гендерні підходи щодо удосконалення правового регулювання праці жінок
  27)    ЖОЛНОВИЧ О. І. Предмет трудового права як критерій систематизації галузевих норм
  28)    ВАЛЕЦЬКА О. В. Забезпечення функцій заробітної плати: економіко–правовий аспект
  29)    ГРИЦИШИНА Л. В. Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринкової економіки
  30)    ТОМАШЕВСКИЙ К. Л. (Минск, Республика Беларусь) Проблемы систематизации норм об ответственности в сфере труда в Беларуси и России
  31)    ГУМЕНЮК І. О. (Київ) До питання про удосконалення механізму реалізації законів України про соціальний захист
  32)    СИТНИЦЬКА О. А. (Хмельницький) Право на відпочинок та проблеми посилення юридичних гарантій його реалізації
  33)    ГУДЕЛЬ В. В. (Минск, Республика Беларусь) Кодификация законодательства о трудовом договоре в период независимости Беларуси и Украины
  34)    ГУМЕНЮК І. О. (Київ) Проблеми використання європейських соціальних стандартів у законотворчій діяльності України
  35)    Чудик-Білоусова Н. І. [Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів] {Legal Basis of Improving Procedures for Resolving Collective Labor Dispute as a Conflict of Interest} 141-153
  36)    Андрушко А. В. [Окремі аспекти укладення трудового договору] {Specific Aspects of Concluding Labor Agreement} 154-163
  37)    Чанишева Г. І. [Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України] {Basic Principles of Legal Regulation of Labour Relations According to the Draft Labour Code of Ukraine} 8-17
  38)    Шумна Л. П. [Правові проблеми реалізації соціальної політики держави в умовах ринкової економіки] {Legal Problems of Implementation of Social Policy in Market Economy} 18-27
  39)    Андріїв В. М., Вахонєва Т. М. [Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні] {State and Public Supervision and Control over Observance of Legislation on Labour Protection in Ukraine} 28-38
  40)    Коваленко О. О. [Актуальні проблеми сучасного розуміння права на працю] {Actual Problems of Modern Understanding of the Right to Work} 39-51
  41)    Shcherbyna V. I.; Kuzmenko G. V. [Ideology of Labour Law of Ukraine: Modern Problems of Generation] {Ideology of Labour Law of Ukraine: Modern Problems of Generation} 62-70
  42)    Гетьманцева Н. Д. [Сталість і сучасність наукових праць Радомира Івановича Кондратьєва] {Sustainability and Presence of Scientific Papers of Radomyr Ivanovych Kondratiev} 71-78
  43)    Когут О. В. [Проблемні питання правового регулювання державної служби] {Problem Questions of the Legal Adjusting of Public Service} 101-111
  44)    Скоробагатько А. В. [Право соціального забезпечення у системі права України] {The Social Security in Law System of Ukraine} 125-132
  45)    Чудик-Білоусова Н. І. [Сучасні тенденції правового регулювання надання соціальних послуг] {Current Trends of Legal Regulation of Social Services} 133-150
  46)    Домбровський С. Ф. [Особливості дисциплінарної відповідальності працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу та фермерських господарств] {Features of Disciplinary Responsibility of the Workers of Agricultural Enterprises of Cooperativ
  47)    Амелічева Л. П. [Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві] {The History of Formation and Development of the Institute of Social Dialogue in Labour Law} 165-176
  48)    Андрушко А. В. Ситницька О. А. [Поєднання централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: концепція професора Р. І. Кондратьєва] {The Combination of Centralized and Local Regulation of Labour Relations: the Concept of Professor R. I
  49)    Бурак В. Я. [Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів працівників] {Administrative Protection of Employees’ Labour Rights and Interests} 189-198
  50)    Гаращенко Л П. [Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах] {Theoretical and Legal Basis of the Ban of Mobbing in European Countries} 199-207
  51)    Кучма О. Л. [Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування] {Prospects of Systematization of Legislation on Social Security} 218-224
  52)    Lahutina I. V. [Defence of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights as а Jurisdictional form of Employment Protection] {Defence of the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights as а Jurisdictional Form of Labour Rights Protection} 225-234
  53)    Ласько І. М. [Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення] {The Constitutional Foundations of Ukrainian Legislation on Social Security} 235-245
  54)    Литвиненко І. Л. [До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні] {On the Issue of Improving the Legislative Process in Ukraine} 246-256
  55)    Михайлова І. Ю. [Поняття та умови пільгового пенсійного забезпечення] {The Concept and Conditions of Preferential Pensions} 257-264
  56)    Парпан Т. В. [Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому] {The Right to Proper, Safe Working Conditions of Homeworkers} 275-282
  57)    Сімутіна Я. В. [Трудовий договір як юридичний факт] {The Employment Contract as a Legal Fact} 283-290
  58)    Бориченко К. В. [Поняття права на соціальний захист] {Definition of the Right to Social Protection} 301-309
  59)    Бурак С. В. [Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів в праві Європейського Союзу] {Highly Qualified Professionals as a Category of Migrant Workers in the European Union Law} 310-320
  60)    Андрушко А. В. Баланс інтересів учасників трудових відносин
  61)    Рим О. М. Право на страйк в Україні у контексті рішень Європейського суду з прав людини 125-135
  62)    Чудик-Білоусова Н. І. Становлення договірного регулювання соціального страхування в Україні 158-176
  63)    Андрушко А. В. Окремі аспекти правового регулювання праці старост об’єднаних територіальних громад 177-190
  64)    Михайлова І. Ю. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 191-199   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.