СПИСОК

учасників конференції

“Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”

Хмельницький університет управління та права

м. Хмельницький, 20 травня 2010 року

 

1.     

Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей

Кулинич Омелян Іванович

Професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор

2.     

Альтернативні моделі факторного індексного аналізу

Янковий Олександр Григорович

Завідувач кафедри економіки підприємства, професор кафедри статистики Одеського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор

3.     

Питомі показники розвитку регіонів як статистична оцінка взаємозв’язку відповідних чинників

Василенко Валерій Миколайович

Заступник директора по науковій роботі Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор економічних наук, професор

4.     

Методологічні підходи до визначення передумов ефективності місцевого самоврядування

Ворона Петро Васильович

Заступник голови Полтавської обласної ради,кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України

5.     

Вплив особливих чинників на економіку України:19 – річна ретроспекція з поглядом у майбутнє

Павленко Юрій Євгенович

Доцент кафедри економіки підприємств, кандидат технічних наук

Акуленко В. Л.,

Зав. кафедри, к.е.н., доцент

Коп’єйко О.Ю.

Студент

Шосткинський інститут Сумського Державного університету

6.     

Застосування діаграми Стюарта при дослідженні технологічного процесу вирощування пшениці

Легеза Дарія Георгієвна

Кандидат економічних наук, докторант Національного наукового центру «ІАЕ» УУАН

7.     

Статистико-економічний аналіз взаємозв’язку показників розвитку банків і суб’єктів господарювання окремих областей

Семениченко Юлія Костянтинівна

Докторант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент

8.     

Статистичний спосіб обґрунтування програм регіонального розвитку

Кулинич Роман Омелянович

В.о. завідувача кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права, кандидат економічних наук, доцент

9.     

Статистичний аналіз соціально-економічних показників країн Східної Європи

Завада Олександр Петрович

Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат фіз.-мат. наук, доцент

10. 

Порівняльна позиція України серед країн світу в 2009 році за даними довідника The World Factbook

Степанкевич Костянтин Станіславович

Доцент, к.е.н., доцент

Університет економіки та права КРОК

11. 

Шкала для вимірювання ознак економічного розвитку національної макросистеми

Попова Валентина Вікторівна

В.о. завідувача кафедри економіки підприємств Національної академії статистики, обліку та аудиту, доцент, кандидат економічних наук

12. 

Статистичні закономірності впливу грошової маси на інфляцію

Попов В’ячеслав Юхимович

Кандидат економічних наук, кафедра економіки підприємств

Національна академія статистики, обліку та аудиту

13. 

Інструментарій економічної діагностики розбіжностей у розвитку регіонів

Бутенко Тетяна Олегівна

Старший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України, к.е.н.

14. 

Пенсійна реформа в контексті економічного розвитку

Толуб’як Віталій Семенович

Докторант НАДУ при Президентові України, м. Київ, к.держ. упр.

15. 

Статистична оцінка перспектив економічного розвитку регіонів України

Савчук Леонід Іванович

Кафедра обліку в бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету, доцент, к.е.н.

16. 

Удосконалення методологічних підходів розрахунку індексів середніх цін у зовнішній торгівлі товарами

Лєснікова Марина Валентинівна

Старший науковий співробітник Науково-Технічного комплексу статистичних досліджень Держкомстату України, кандидат економічних наук

17. 

Індексний аналіз цін та фізичного обсягу експорту чи імпорту товарів

Вишневецька Людмила Іванівна

Полтавський університет споживчої кооперації України, кафедра статистики, доцент

18. 

Індексний аналіз смертності  в Україні

Цвігун Інна Анатоліївна

Доцент кафедри економіки підприємств та соціально-трудових відносин Подільського державного аграрно-технічного університету, кандидат економічних наук

19. 

Кластерний аналіз регіонів України за демографічними  характеристиками якості населення

Калашнікова Тетяна Миколаївна

Старший науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук

20. 

Ідентифікація мультиплікативної виробничої функції в сучасних умовах

Кокодей Тетяна Олександрівна

Кафедра менеджменту і економіко-математичних методів Севастопольського Національного Технічного Університету,  к.е.н.

21. 

Первинні дані в інформаційному забезпеченні статистичних досліджень фінансового ринку

Задорожна Руслана Павлівна

Доцент кафедри статистики і аналізу Білоцерківського національного аграрного університету, к.е.н.

22. 

Прогноз рівня територіальної організації банківської системи регіону

Корецька Наталія Іванівна

Старший викладач кафедри банківської справи Луцького національного технічного університету, к.е.н.

23. 

Економетричні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Калюжний Валерій Вілінович

Доцент, к.т.н.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

24. 

Оцінка стану науково-інноваційного потенціалу Кіровоградської області

Сторожук Оксана Василівна

Доцент кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету, кандидат економічних наук, доцент

25. 

Державне сприяння інвестиційним процесам в Україні

Плішка Тетяна Петрівна

Доцент кафедри менеджменту, фінансів та кредиту Хмельницького університету управління та права, кандидат економічних наук, доцент

26. 

Щодо оцінки демографічних змін та якості життя населення України

Польова Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри аналізу господарської діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, к.е.н., доцент

27. 

Демографічні передумови пенсійної реформи в Україні

Савка Наталія Володимирівна

Доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка, економічний факультет, к.е.н., доцент

28. 

Формування політики витрат на розвиток персоналу

Чернушкіна Оксана Олександрівна

К.е.н., доцент

Хмельницький національний університет

29. 

Глобальні напрямки маркетингової стратегії і роль сегментації

Ключко Інна Омелянівна

Доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, к.е.н., доцент

30. 

Базова характеристика методу стандартизації показників у розрізі побудови рейтингу регіонів за рівнем інвестиційної привабливості

Пилипяк Олександр Валерійович

Доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук

31. 

Аналіз деяких інформаційних аспектів соціально-економічного розвитку

Заїкіна Валентина Володимирівна

Доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права, к.ф.-м.н., доцент

32. 

Врахування цілей регіональної екологічної політики у економічному зростанні регіону

Андел Ірина В’ячеславівна

Старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, кандидат економічних наук

33. 

Використання методів моделювання в прогнозуванні розвитку екологічних систем

Качаровська Людмила Миколаївна

Доцент, к.геол.н., доцент

Заїкіна Валентина Володимирівна

Доцент, к.ф.-м.н., доцент

Хмельницький університет управління і права

34. 

Статистичне прогнозування та моделювання видобутку природного газу в Україні за 2007-2009 рр.

Гаврись Олександр Миколайович

Професор, к.е.н., кафедра фінансів та оподаткування

Білоцерківський Олександр Борисович

Доцент, к.т.н., кафедра фінансів та оподаткування

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

35. 

Оцінка ефективності використання капіталу підприємств торгівлі

Горошанська Олена Олександрівна

Доцент, канд. екон. наук, доцент

Кащена Наталія Борисівна

Доцент, канд. екон. наук, доцент

Цуканова Ольга Володимирівна

Доцент, канд. екон. наук, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі, кафедра аналізу господарської діяльності

36. 

Науково-методологічні основи визначення рівня соціально-економічного розвитку регіонів

Польська Ірина Ернестівна

Доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики, кандидат економічних наук

Каховська Олена Володимирівна

Докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, кандидат економічних наук

Пашкова Ганна Геннадіївна

Аспірант кафедри економіки та регіональної економічної політики

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

37. 

Формування економічної ефективності інвестування в інформаційні технології на основі рівняння Ферхюльста

Кравченко Сергій Іванович

Доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент

Рєзнік Олена Сергіївна

Лаборант кафедри автоматизованих систем управління

ДВНЗ «Донецький національний технічний университет», факультет комп’ютерних наук і технологій

38. 

Наука та інновації на підприємствах регіонів України: статистичний аспект

Лисенко Юлія Валеріївна

К.е.н., доцент кафедри

Соболь Наталя Анатоліївна

Асистент кафедри

Кафедра “Економіка підприємства” Обласного комунального вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія»

39. 

Криза в Українській економіці: причини, наслідки та шляхи подолання

Гавриш Віра Павлівна

Доцент кафедри економічної теорії та підприємництва Хмельницького університету управління та права, к.е.н., доцент

Гавриш Геннадій Іванович

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва Хмельницького університету управління та права

Драганова Тамара Павлівна

Доцент кафедри економічної теорії та права Подільського державного аграрно-технічного університету, к.е.н., доцент

40. 

Концептуальний підхід до оцінки соціально-економічного розвитку регіону з відтворенням його еволюційної динаміки

Попруга Віталій Іванович

Доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент

Костенко Максим Миколайович

Асистент кафедри менеджменту Донбаського державного технічного університету

Більська Ольга Володимирівна

Викладач кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

41. 

Кредитний механізм як компонент організаційно-економічного механізму антикризового розвитку підприємств регіонального АПК

Кравцова Альона Михайлівна

Доцент кафедри фінансів та кредиту, к.е.н.

Войтенко Ольга Анатоліївна

Студентка ІІІ курсу, ОКР «Бакалавр», спец. „Менеджмент організацій”, факультет менеджменту

Вінницький національний аграрний університет

42. 

Структура системи показників рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України

Жилєнкова Марина Михайлівна

Провідний спеціаліст-економіст, аспірант НТК статистичних досліджень Державного комітету статистики України

43. 

Пропозиції щодо методики комплексної оцінки соціально-економічного розвитку сільських територій

Кіндрачук Руслана Мирославівна

Здобувач кафедри статистики та аналізу, секретар деканату економічного факультету Львівського національного аграрного університету

44. 

Порівняння методів обертання у факторному аналізі чинників соціально-економічних  перетворень

Яковлєв Максим Володимирович

Старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія»

45. 

Статистична оцінка чинників стратегічного планування розвитку машинобудівельних підприємств України

Калапа Тетяна Вікторівна

Старший викладач кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

46. 

Еколого-економічна конвергенція як оцінка розвитку регіонів України

Кубатко Олександр Васильович

Сумський Державний університет, кафедра економіки

47. 

Еколого-економічна оцінка розвитку регіонів

Кубатко Олександра Вікторівна

Сумський Державний університет, кафедра економіки

48. 

Візуалізація багатовимірної статистичної інформації щодо динаміки економічного розвитку України

Парасюк Ірина Василівна

Аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка

49. 

Методичні аспекти застосування статистичних методів у дослідженнях показників розвитку підприємств

Прокопчук Ірина Миколаївна

Аспірантка Національної академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України

50. 

Управління попитом на електроенергію через цінові важелі

Мица Наталія Василівна

Старший викладач ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

51. 

Статистичне оцінювання інвестиційної діяльності Львівської області в період підготовки до Євро-2012

Ситар Лілія Йосифівна

Інженер Інституту регіональних досліджень НАН України

52. 

Статистична оцінка соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області в умовах кризових явищ

Лиса Оксана Ігорівна

Провідний інженер Інституту регіональних досліджень НАН України

53. 

Інвестиційна діяльність в Україні в період кризи

Стефанишин Галина Степанівна

Провідний економіст Інституту регіональних досліджень НАН України

54. 

Статистична оцінка структури регіональної зовнішньої торгівлі: методичні підходи

Васьків Степан Федорович

Асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка, економічний факультет

55. 

Математична модель процесу розвитку виробничої діяльності підприємства в невизначеному ринковому середовищі

Васьків Оксана Миколаївна

Старший викладач кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії

56. 

Аналіз цінової динаміки на ринках житлової нерухомості

Галаган Дмитро Васильович

Аспірант кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»

57. 

Тенденції та закономірності зміни чисельності економічно активного населення у Волинській області

Шубала Ірина Володимирівна

Аспірант, Луцький національний технічний університет

58. 

Порівняння показників народжуваності у містах Києві та Хмельницькому

Касян Лілія Миколаївна

Аспірант, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

59. 

Діюча пенсійна система та вплив демографічного фактору в Україні

Кібкало Валерій Валерійович

Аспірант Одеського державного економічного університету, Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

60. 

Рейтинг регіонів України за показниками стимулювання зайнятості інвалідів

Заярнюк Олексій Васильович

Викладач кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету

61. 

Статистичні характеристики стану вищої освіти на Поділлі

Рижа Тетяна Володимирівна

Здобувач Хмельницького національного університету

62. 

Вплив кількості та якості наукових кадрів на економічне зростання

Буторіна Вероніка Борисівна

Асистент кафедри економічної теорії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, аспірант Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

63. 

Методологія статистичного дослідження інформаційного забезпечення взаємодії підприємств

Бегларашвілі Оксана Петрівна

Асистент кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету, аспірант

64. 

Оптимізація виробничої структури організації аграрного сектора

Власенко Тетяна Володимирівна

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, старший викладач

65. 

Багатокритеріальна задача оптимізації вибору виду діяльності сільськогосподарського підприємства

Луцкова Людмила Павлівна

Аспірант Хмельницького національного університету

66. 

Статистичний аналіз рентабельності діяльності малих підприємств

Міщенко Яніна Олегівна

Асистент кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана», здобувач

67. 

Клієнтоорієнтований підхід у системі керування підприємством

Остапенко Андрій Валентинович

Фінансовий директор ТОВ СітіТранспортГруп, Здобувач

68. 

Оцінка основних показників розвитку малого бізнесу в галузі транспорту

Стасюк Ольга Миколаївна

Провідний економіст Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (РВПС України НАНУ), здобувач

69. 

Застосування статистичних методів аналізу пропорційності на основі коефіцієнтів локалізації та концентрації при оцінці результативних показників діяльності транспортних підприємств

Калініченко Ольга Віталіївна

Асистент кафедри статистики Полтавського університету споживчої кооперації України

70. 

Урахування сезонності обсягів транспортних послуг в Україні при визначенні прогресивності оподаткування прибутків

Лазебник Юлія Олександрівна

Старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

71. 

Визначення рівня корумпованості: вимоги до джерел інформації

Абрамов Федір Володимирович

Асистент, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

72. 

Теоретичні засади побудови моделі тіньової зайнятості

Баланда Денис Анатолійович

Аспірант, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

73. 

Статистичні аспекти оцінки витрат на охорону довкілля в Україні

Данилко Сергій Валерійович

Здобувач НТК статистичних досліджень Держкомстату України

74. 

Моделювання показника ефективності впровадження енергозберігаючих технологій

Жданова Наталія Анатоліївна

Аспірант, Хмельницький національний університет

75. 

Польові дослідження як інструмент організаційно-технологічного забезпечення отримання специфічних показників моніторингу реалізації стратегій розвитку соціально-економічних систем

Антонян Олена Альбертівна

Асистент

Мурашкіна Ольга Миколаївна

Асистент

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, кафедра «Управління проектами та прикладна статистика»

76. 

Аналіз ефективності діяльності українських банків у кризовий період

Сичова Лілія Тимофіївна

Старший викладач кафедри менеджменту

Харьков Дмитро Сергійович

Студент

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

77. 

Еволюція індексного методу аналізу

Ягодзинська О.В.

Старший викладач кафедри інвестиційного менеджменту

Бужинська Євгенія Дмитрівна

Студентка

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган – Барановського

78. 

Статистичний аналіз впливу світової економічної кризи на господарську діяльність України

Сидоренко Олексій Миколайович

Студент, студентський проректор з наукової роботи

Національний університет державної податкової служби України

79. 

Вибір стратегії господарської діяльності підприємства за умов фінансової невизначеності

Строгуш Тетяна Ігорівна

Студентка

Львівський національний університет імені Івана Франка

80. 

Статистичне дослідження чинників формування та прогнозування соціально-трудового потенціалу

Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра статистики асистент, кандидат економічних наук

81. 

Теоретичні аспекти вивчення інноваційної діяльності

Шимко Світлана Анатоліївна

Львівський національний університет імені Івана франка, асистент

82. 

Вивчення впливу нерівності в розподілі населення за доходами на здоров’я суспільства

Вільчинська Оксана Миколаївна

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент