ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення приймальної комісії Хмельницького університету

управління та права

від 26 лютого 2009 року,

протокол № 2

 

 

 

УХВАЛЕНО

Рішення кафедр

факультету управління

та економіки.

Лютий 2009 року

 

 

 

 

ПРОГРАМА

для підготовки до фахового вступного випробування у формі співбесіди абітурієнтів факультету управління та економіки, які вступають
на другий-третій курси на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом підготовки
6.030601 Менеджмент

 

1. Основи менеджменту

Організація як об’єкт управління, її основні характеристики. Управління як особливий вид діяльності. Ролі керівника. Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Складові внутрішнього середовища організації, їх взаємозв’язок. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації. Сутність та роль принципів менеджменту у досягненні мети організації, їх еволюція. Система методів менеджменту, їх класифікація та особливості. Юридична та соціальна відповідальність у менеджменті. Етика у менеджменті. Сутність та етапи стратегічного планування. Вибір місії та цілей організації. Стратегічні альтернативи розвитку організації. Фактори, що впливають на їх вибір. Формування організаційних структур управління, їх види і характеристика. Поняття та роль мотивації. Теорії мотивації в менеджменті. Управління організаційною культурою. Вплив культури на організаційну ефективність. Поняття контролю та його місце в системі управління. Етапи процесу контролю. Прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття рішення.

 

2. Теорія управління

Комунікації як елемент системи управління. Поняття і системи комунікаційних мереж. Модель раціональної технології прийняття рішень. Фактори, що впливають на процеси прийняття рішень. Закони і закономірності організації ( закон синергії, закон самозбереження, закон розвитку). Модель взаємодії людини та організаційного оточення. Адаптація людини до організаційного оточення та зміна її поведінки. Причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у колективах. Стадії розвитку групи. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи. Лідерство як явище. Класифікація підходів до розуміння лідерства. Організаційні зміни як засіб розвитку організації. Влада і способи її реалізації. Системний та ситуаційний підходи до управління.


3. Управління персоналом

Характеристика основних категорій персоналу організації. Визначення понять: персонал, кадри, трудові ресурси. Сутність, зміст і задачі кадрової політики організації. Принципи і методи системи управління персоналом. Кадрове, правове та нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління персоналом. Маркетинг персоналу. Внутрішні і зовнішні джерела залучення персоналу організації. Етапи і методи стратегічного планування персоналу. Визначення потреби в персоналі організації. Види і джерела набору і відбору персоналу. Формування колективу організації, основні принципи і напрямки його ефективного використання. Професійне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу. Суть, значення і організація планування кар’єри.

Мотивації праці персоналу і методи її підсилення, зарубіжний досвід мотивації праці. Оцінка якості роботи персоналу, як засіб реалізації різних функцій управління. Система, методи і порядок проведення атестації персоналу. Цілі, завдання і функції кадрової служби організації. Загальні засади і система показників ефективності в управлінні персоналом.

 

4. Загальні основи економічної теорії

Поняття економіки. Сучасна економіка і економічна наука: основні етапи становлення і розвитку. Продуктивні сили і виробничі відносини.  Суть виробництва. Виробничі ресурси та фактори виробництва. Капітал та робоча сила як основні фактори виробництва. Економічні потреби та інтереси як рушійна сила соціально-економічного розвитку.

Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Форми суспільного виробництва: натуральне, товарне виробництво. Товар і його фактори.  Суть грошей. Закон обігу грошей. Закон вартості його сутність та функції.

Сутність ринкової економіки. Сучасний ринок його сутність види та структура.. Функції ринку, умови функціонування, інфраструктура. Конкуренція і її види. Монополії та антимонопольне законодавство, суб’єкти ринкової економіки:: домашні господарства, підприємства, держава . Закон попиту та пропозицій.

Власність: економічний зміст, види і форми власності, форми господарювання. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Поняття земельної ренти. Ринок землі. Форми господарювання у сільському господарстві. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробництва.

 

5. Макроекономіка

Макроекономічні показники і методи їх розрахунку. Основні макроекономічні показники: ВНП, ВВП, ЧИП, НД, ОД (особистий дохід), національне багатство. Номінальний і реальний ВВП. Методи підрахунку ВВП. Індекс споживчих цін та темпи інфляції.

Економічне зростання. Суть, фактори, типи та ресурси  економічного зростання. Проблеми економічного зростання в Україні

Антициклічна політика держави . Сутність циклічного розвитку. Економічний цикл і його фази. Структурні кризи. Особливості циклічного розвитку в економіці України . Державне антикризове регулювання економіки.

Фіскальна політика держави. Фінансова система держави: суть, функції фінансів, елементи фінансової системи. Державний бюджет: суть, функції, доходи і видатки. Бюджетний дефіцит. Державний борг; причини утворення та шляхи фінансування. Податки: суть, види, функції.. Податкова система України. Банки і банківська система держави. Кредитна система. Суть та функції кредиту, основні форми кредиту. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці.

Ринок праці і проблеми зайнятості. Суть і особливості ринку праці. Попит і пропозиція робочої сили. Безробіття: суть, причини, види, рівень. Соціальна політика держави. Показники рівня життя. Споживчий кошик. Прожитковий мінімум. Проблема бідності в ринковій економіці. Необхідність і сутність системи соціального захисту населення. Роль держави в регулюванні зайнятості і забезпеченні соціального захисту населення в умовах переходу до ринкової економіки.

Державне регулювання економіки (ДРЕ). Держава як суб’єкт економічної системи. Економічні функції держави. .Необхідність і суть ДРЕ .Правові, економічні та адміністративні методи регулювання економіки. Суб’єкти і об’єкти ДРЕ. Роздержавлення і приватизація.

6. Економіка та підприємництво

Суть підприємництва та умови здійснення підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємництва. Суть підприємства, його види та загальні умови створення. Об’єднання підприємств. Управління підприємством і самоврядування трудового колективу. Види діяльності підприємств та їх характеристика. Підприємство та держава. Господарські товариства, їх види та умови функціонування.

Суть трудових ресурсів та їх значення в сучасній економіці. Роль кваліфікованих кадрів у процесі переходу до інноваційної моделі розвитку економіки країни. Система підготовки та перепідготовки кадрів. Значення в нинішніх умовах ролі трудових колективів та профспілок.

Поняття та значення продуктивності праці. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці. Заробітна плата. Номінальна та реальна заробітна плата. Принципи і складові частини організації заробітної плати. Тарифна система і її елементи, схеми посадових окладів. Форми і системи оплати праці. Склад і структура фонду заробітної плати. Поняття собівартості продукції. Класифікація затрат на виробництво і реалізацію продукції. Склад і структура собівартості. Резерви і шляхи зниження собівартості.

Поняття ціни. Попит і його роль у формуванні ціни. Пропозиція і її роль у формуванні ціни. Механізм формування ринкових цін. Фактор конкуренції в ціноутворенні. Поняття прибутку і рентабельності. Фактори підвищення прибутку і рентабельності.