Загальноуніверситетська наукова тема:
«Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку України

як європейської держави»
(номер державної реєстрації 0108U008927)

 

 Назва кафедри

Наукова тема кафедри

Кафедра теорії та історії держави і права

Теоретико-історичні проблеми розвитку держави і права

(номер державної реєстрації 0117U000104)

 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Правові засади організації та здійснення публічної влади

 

Кафедра цивільного права та процесу

Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів

(номер державної реєстрації 0117U000105)

 

Кафедра міжнародного та європейського права

Правове забезпечення розбудови сталої демократії в контексті взаємодії національного, європейського та міжнародного правопорядків

 

Кафедра трудового, земельного та господарського права

Правове забезпечення реалізації державної політики у трудових, екологічних та господарських правовідносинах

 

Кафедра кримінального права та процесу

Забезпечення прав людини у сфері боротьби зі злочинністю

(номер державної реєстрації 0117U000106)

 

Кафедра публічного управління та адміністрування

Шляхи удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування в сфері національної безпеки в умовах євроінтеграції

(номер державної реєстрації 0120U104417)

 

Кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів

Проблеми переходу до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання в умовах ринкової економіки

 

Механізми управління підприємствами та установами у системі державного регулювання національної економіки

 

Фінансово-управлінські моделі та стратегії стабільного розвитку бізнесу в умовах глобальної турбулентності

(номер державної реєстрації 0120U104161)

 

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій

Статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів

(номер державної реєстрації 0117U000107)

 

Кафедра мовознавства

Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання української та іноземних мов у ЗВО як складові комплексу підготовки майбутніх фахівців

 

Кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання

Проблема трансформації суспільних відносин в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні