ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до вищого державного навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2013 році

 

 

 

 

 

 

(Ухвалені Вченою радою університету 26 листопада 2012 року,

протокол № 5, затверджені наказом ректора університету

від 26 листопада 2012 р. № 793/12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький

2012


Правила прийому до вищого державного навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2013 році

 

Провадження освітньої діяльності у Хмельницькому університеті управління та права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АГ № 582442, дата видачі –
15 листопада 2011 року, термін дії – до 1 липня 2015 року). З напряму підготовки 6.030401 Правознавство і спеціальності 7.03040101 Правознавство вищий навчальний заклад проходить процедуру акредитації.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Хмельницького університету управління та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №  1902/22214, 1903/22215.

 

І. Загальні положення

1.1.        Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2.        До вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3.         Прийом до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4.         Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано (гуртожиток відповідає санітарно-гігієнічним нормам).

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4.        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. № 789 «Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників» прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 1501 Державне управління спеціальності 8.15010002 Державна служба здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра).

2.5.        Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.6.        Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ.    Фінансування підготовки фахівців

3.1.   Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі Хмельницькому університеті управління та права здійснюється:

за рахунок видатків державного та обласного бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2.   Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3.   Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

3.4.   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 р. № 789 «Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників» прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 1501 Державне управління спеціальність 8.15010002 Державна служба за денною і заочною формами навчання здійснюється за державним замовленням, визначеним Національним агентством України з питань державної служби, а також за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

 

IV.    Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1.         Розклад роботи приймальної комісії визначений у додатку 5 до цих Правил.

4.2.         Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: (табл.1):

 

Таблиця 1

Строки прийому заяв і документів,
проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

15 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2013 року

7 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2013 року

14 серпня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21-31 липня 2013 року

8-14 серпня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше

12 години 1 серпня 2013 року

другий - не пізніше

12 години 5 серпня 2013 року

третій - не пізніше

12 години 8 серпня 2013 року

не пізніше12 години

15 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня

2013 року; за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня 2013 року

не пізніше

25 серпня 2013 року

 

4.2.   Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на вакантні ліцензовані місця за умови вступу на споріднений напрям підготовки здійснюється в такі строки (табл. 2):

 

Таблиця 2

Строки прийому заяв і документів,

проведення фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

1-7 серпня 2013 року

1-7 серпня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 8 серпня 2013 року

не пізніше 8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше
1
5 серпня 2013 року

не пізніше
1
5 серпня 2013 року

 

4.3.   Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права, конкурсний відбір та зарахування вступників:

4.3.1.          На основі базової вищої освіти на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність здійснюється в такі строки (табл. 3):

 

 

Таблиця 3

Строки прийому заяв і документів,

проведення фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на
навчання вступників на основі базової вищої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

1-7 серпня 2013 року

1-7 серпня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 8 серпня 2013 року

не пізніше 8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше
1
5 серпня 2013 року

не пізніше
1
5 серпня 2013 року

 

4.3.2.          На основі повної вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність (за винятком спеціальності Державна служба) здійснюється в такі строки (табл.5):

 

Таблиця 5

Строки прийому заяв і документів,

проведення фахових вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання вступників на основі повної вищої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

галузь знань, спеціальність

галузь знань 1501 Державне управління, спеціальність 8.15010002 Державна служба

галузь знань

1801 Специфічні категорії, спеціальність 8.18010018 Адміністра-тивний менеджмент

галузь знань 0304 Право, спеціальність 8.03040101

Правознавство

галузь знань
1501 Державне управління, спеціальність 8.15010002 Державна служба

галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність 8.18010018 Адміністра-тивний менеджмент

Вступники на основі повної вищої освіти

Спеціалісти

або магістри

(за іншою спеціальністю)

Спеціалісти будь-якої спеціальності

Спеціалісти за спеціаль-ністю Право-знавство

Спеціалісти
або магістри
(за іншою спеціальністю)

Спеціалісти будь-якої спеціальності

Початок прийому заяв та документів

3 червня  2013 року

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

3 червня  2013 року

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

14 липня  2013 року

31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

14 липня  2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

15–20 липня  2013 року

1-7 серпня 2013 року

1-7 серпня 2013 року

15–20 липня  2013 року

1-7 серпня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 22 липня  2013 року

не пізніше
8 серпня 2013 року

не пізніше
8 серпня 2013 року

не пізніше
22 липня 
2013 року

не пізніше
8 серпня
2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням не пізніше
31 липня 
2013 року,

за кошти фізичних, юридичних осіб не пізніше
1 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
15 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
15 серпня 2013 року

за державним замовленням не пізніше
31 липня 
2013 року,

за кошти фізичних, юридичних осіб не пізніше
1 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
15 серпня 2013 року

 

V.     Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу

5.1.   Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісіїнавчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2.   В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3.    При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4.   До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5.   Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7.   Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та
ІІ груп, діти-інваліди),
подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі
Хмельницькому університеті управління та права.

5.8.   Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Хмельницькому університеті управління та права:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9.   Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за
№ 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальної комісії у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви для участі в конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

VI.    Організація і проведення конкурсу

6.1.   Приймальна комісія вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), один з яких визначається як профільний (див. додаток 5), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2.    Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 3 до цих Правил. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 3 до цих Правил обирається вступником.

Один конкурсний предмет визначається як профільний.

6.3.    Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала  та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів і вносяться до Єдиної бази.

6.4.    Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів фахових вступних випробувань та середнього бала додатку до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. При цьому середній бал додатку до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень обчислюється у порядку передбаченому п. 6.3. цих Правил.

6.4.1. Конкурсними предметами фахових вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, на факультет управління та економіки є:

екзамен з дисциплін менеджменту за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамени з дисциплін менеджменту та іноземної мови за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною і заочною формами за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент галузі знань 1801 Специфічні категорії освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра;

екзамени з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови за письмовими тестовими технологіями та співбесіда з питань державного управління при вступі на навчання за денною і заочною формами за спеціальністю 8.15010002 Державна служба галузі знань 1501 Державне управління освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (повна вища освіта) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

6.4.2. Конкурсними предметами фахових вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі здобутих раніше освітньо-кваліфікаційних рівнів, на юридичний факультет є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою за спеціальністю 7.03040101 Правознавство галузі знань 0304 Право освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамени з правознавства та іноземної мови за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою за спеціальністю 8.03040101 Правознавство галузі знань 0304 Право освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

6.4.3. Конкурсними предметами фахових вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, на заочний факультет є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за заочною формою за спеціальністю 7.03040101 Правознавство галузі знань 0304 Право освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамен з основ правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за заочною формою за спеціальністю 7.03040101 Правознавство галузі знань 0304 Право освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю.

6.5.    Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума балів результату фахового вступного випробування та середнього бала додатку до диплома про неповну вищу освіту.

При цьому середній бал додатку до диплома про неповну вищу освіту обчислюється у порядку передбаченому п. 6.3. цих Правил прийому.

6.5.1. Конкурсними предметами фахових вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання на факультет управління та економіки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є:

екзамен з дисциплін менеджменту за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця за денною формою навчання за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування.

6.5.2. Конкурсними предметами фахових вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання на юридичний факультет для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця на навчання за денною формою навчання за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право.

6.5.3. Конкурсними предметами фахових вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання на заочний факультет для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця на навчання за заочною формою навчання за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право.

6.6.   Результати фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі неповної, базової та повної вищої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів і вносяться до Єдиної бази.

6.7.   Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.8.   Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9.   Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом Хмельницьким університетом управління та права, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

Апеляції подаються вступником особисто в письмовій формі не пізніше наступного дня після оголошення результатів екзаменів.

Розгляд апеляцій проводиться на засіданні апеляційної комісії університету, як правило, в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання. При необхідності комісії подаються екзаменаційні документи, запрошуються на її засідання голови та члени предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та затверджується приймальною комісією. За результатом розгляду апеляції вступнику не пізніше наступного після засідання приймальної комісії робочого дня дається письмова відповідь.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 

VII. Зарахування за співбесідою

7.1.   За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2.   Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права.

7.3.   Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

VIII. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІ цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи правознавства – при вступі на напрям підготовки з галузі знань Право.

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки згідно з додатком 1 до цих Правил.

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

ІX.  Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цих Правил, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і становить
25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності). Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цих Правил, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

9.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 9.1 цих Правил, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.

 

X.      Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

 

XI.    Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1.  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

 

XII.   Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (при зарахуванні на місця державного замовлення), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

 

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії вищого навчального закладу);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом підготовки (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Рекомендовані до зарахування вступники, які у строки, визначені п. 14.1 і п. 14. 2 цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

14.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Хмельницького університету управління та права, але не пізніше 25 серпня.

14.4.     Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих Правил.

 

XV.   Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання  вступником письмової заяви.

На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування) відповідно до конкурсного бала.

15.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

 

XVI.    Додаткове зарахування до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до цього вищого навчального закладу на цей напрям підготовки (спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

16.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XVIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється Департаментом виховної, профорієнтаційної роботи та зв’язків з громадськістю.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищого навчального закладу здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази із зазначенням категорій вступників.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

 

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

 

0304

Право

6.030401

правознавство 

130

0

100

4 р.

0

4 р. 6 м.

13452

0

8330

 

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

менеджмент

75

0

0

4 р.

0

0

10120

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магістр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

 

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

 

0304

Право

8.03040101

правознавство

30

0

0

1 р.

0

0

13452

0

0

 

1501

Державне управління

8.15010002

державна служба

30

0

30

12 м.

0

22 м.

7302

0

5380

 

1801

Специфічні категорії

8.18010018

адміністративний менеджмент

30

0

30

1 р.

0

1 р. 6 м.

6920

0

4354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

 

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

 

0304

Право

7.03040101

правознавство

0

0

50

0

0

3 р. 6 м.

0

0

9610

 

0304

Право

7.03040101

правознавство

100

0

100

1 р.

0

1 р.

13452

0

8330

 

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

75

0

0

1 р.

0

0

10120

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                       Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

Денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

 

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Назва

Код

Код

Назва

 

Факультет управління та економіки

 

організація виробництва          

5.03060101

6.030601

менеджмент

менеджмент

3 Курс

2 р.

0

19

 

організація обслуговування на транспорті                      

5.03060102

 

організація виробництва          

5.03060101

6.030601

менеджмент

менеджмент

2 Курс

3 р.

0

16

 

організація обслуговування на транспорті                      

5.03060102

 

Юридичний факультет

 

правознавство        

5.03040101

6.030401

правознавство 

правознавство

3 Курс

2 р.

0

0

 

правоохоронна діяльність       

5.03040102

 

правознавство        

5.03040101

6.030401

правознавство 

правознавство

2 Курс

3 р.

0

15

 

правоохоронна діяльність       

5.03040102

 

 

 

Заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

 

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Назва

Код

Код

Назва

 

Заочний факультет

 

правознавство        

5.03040101

6.030401

правознавство 

правознавство

3 Курс

2 р. 6 м.

0

58

 

правоохоронна діяльність       

5.03040102

 

правознавство        

5.03040101

6.030401

правознавство 

правознавство

2 Курс

3 р. 6 м.

0

70

 

правоохоронна діяльність       

5.03040102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                               Додаток 4 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра,

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Факультет управління та економіки

менеджмент

6.030601

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

менеджмент

5 Курс

1 р.

36

39

 

 

8.15010002

державна служба

основи держави і права; основи економіки; державне управління; іноземна мова

6 Курс

12 м.

11

19

 

 

8.18010018

адміністративний менеджмент

менеджмент; іноземна мова

6 Курс

1 р.

0

30

Юридичний факультет

правознавство 

6.030401

7.03040101

правознавство

правознавство

5 Курс

1 р.

41

59

 

 

8.03040101

правознавство

правознавство; іноземна мова

6 Курс

1 р.

0

30

 

Заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Заочний факультет

правознавство 

6.030401

7.03040101

правознавство

правознавство

6 Курс

1 р.

0

100

 

 

7.03040101

правознавство

основи правознавства

3 Курс

3 р. 6 м.

0

50

Факультет управління та економіки

 

 

8.15010002

державна служба

основи держави і права; основи економіки; державне управління; іноземна мова

6 Курс

22 м.

25

5

 

 

8.18010018

адміністративний менеджмент

менеджмент; іноземна мова

6 Курс

1 р. 6 м.

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                        Додаток 5 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціальності спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Конкурсні предмети на вибір

Статус
предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

 

Назва

Код

Квота пільгових категорій

 

 

 

правознавство 

6.030401

25 %

1. Українська мова та література

 

 

124

 

2. Історія України

 

Профільний

140

 

3. Математика

Так

 

124

 

3. Іноземна мова

Так

 

124

 

 

 

менеджмент

6.030601

25 %

1. Українська мова та література

 

 

124

 

2. Математика

 

Профільний

140

 

3. Географія

Так

 

124

 

3. Іноземна мова

Так

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Додаток 7 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

 

РОЗКЛАД

роботи приймальної комісії Хмельницького університету управління та права

 

Дні тижня

Години роботи

Понеділок

9.00-17.00

Вівторок

9.00-17.00

Середа

9.00-17.00

Четвер

9.00-17.00

П’ятниця

9.00-17.00

Субота

9.00-17.00

Неділя

Вихідний*

 

Обідня перерва: 12.00-13.00

 

* У разі необхідності приймальна комісія може працювати у неділю                     з 9-00 до 14-00.


                                                                                                                                                                                              Додаток 8 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

1

106,0

 

4

124,0

 

8

162,0

1,1

106,6

 

4,1

125,0

 

8,1

163,0

1,2

107,2

 

4,2

125,9

 

8,2

163,9

1,3

107,8

 

4,3

126,9

 

8,3

164,9

1,4

108,4

 

4,4

127,8

 

8,4

165,8

1,5

109,0

 

4,5

128,8

 

8,5

166,8

1,6

109,6

 

4,6

129,7

 

8,6

167,7

1,7

110,2

 

4,7

130,7

 

8,7

168,7

1,8

110,8

 

4,8

131,6

 

8,8

169,6

1,9

111,4

 

4,9

132,6

 

8,9

170,5

2

112,0

 

5

133,5

 

9

171,5

2,1

112,6

 

5,1

134,5

 

9,1

172,4

2,2

113,2

 

5,2

135,4

 

9,2

173,4

2,3

113,8

 

5,3

136,4

 

9,3

174,3

2,4

114,4

 

5,4

137,3

 

9,4

175,3

2,5

115,0

 

5,5

138,3

 

9,5

176,2

2,6

115,6

 

5,6

139,2

 

9,6

177,2

2,7

116,2

 

5,7

140,2

 

9,7

178,1

2,8

116,8

 

5,8

141,1

 

9,8

179,1

2,9

117,4

 

5,9

142,1

 

9,9

180,0

3

118,0

 

6

143,0

 

10

181,0

3,1

118,6

 

6,1

144,0

 

10,1

181,9

3,2

119,2

 

6,2

144,9

 

10,2

182,9

3,3

119,8

 

6,3

145,9

 

10,3

183,8

3,4

120,4

 

6,4

146,8

 

10,4

184,8

3,5

121,0

 

6,5

147,8

 

10,5

185,7

3,6

121,6

 

6,6

148,7

 

10,6

186,7

3,7

122,2

 

6,7

149,7

 

10,7

187,6

3,8

122,8

 

6,8

150,6

 

10,8

188,6

3,9

123,4

 

6,9

151,6

 

10,9

189,5

 

 

 

7

152,5

 

11

190,5

 

 

 

7,1

153,5

 

11,1

191,4

 

 

 

7,2

154,4

 

11,2

192,4

 

 

 

7,3

155,4

 

11,3

193,3

 

 

 

7,4

156,3

 

11,4

194,3

 

 

 

7,5

157,3

 

11,5

195,2

 

 

 

7,6

158,2

 

11,6

196,2

 

 

 

7,7

159,2

 

11,7

197,1

 

 

 

7,8

160,1

 

11,8

198,1

 

 

 

7,9

161,1

 

11,9

199,0

 

 

 

 

 

 

12

200,0