ПРОГРАМА

для підготовки до екзамену з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною або заочною формою за напрямом підготовки 0601 Право спеціальністю 8.060101 Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Теорія держави і права

Поняття і основи функції держави. Територіальна і національна федерації: поняття, основні ознаки. Типологія держав. Поняття цивілізації як критерій класифікації держав. Форми правління. Республіканська та монархічна форми правління. Змішана (напівпрезидентська) республіка. Історичні типи держав на основі формаційного підходу. Конституційний Суд України і його роль в системі державних органів. Місце держави в політичній системі суспільства. Співвідношення держави і права. Поняття механізму держави та його структура. Теорія розподілу влад.

Правотворча функція держави. Систематизація нормативно-правових актів: інкорпорація, консолідація. Правосвідомість: поняття, структура, роль у сучасному житті. Аналогія закону та аналогія права. Застосування права. Основні стадії процесу застосування норм права. Об’єктивне і суб’єктивне право. Тлумачення норм права: поняття, види тлумачення. Нормативно-правовий акт: поняття, правові ознаки, види. Підстави виникнення правовідносин. Стадії законотворчого процесу. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі і по колу осіб. Ознаки права. Механізм правового регулювання суспільних відносин. Офіційне тлумачення норм права Конституційним Судом України: мета, правові наслідки.

 

Конституційне право України

Конституційно-правові інститути та норми: поняття, ознаки, види. Конституційні правовідносини: ознаки, склад. Джерела конституційного права України. Конституційно-правова відповідальність: поняття, форми, суб’єкти, підстави.

Поняття, сутність та класифікація конституцій. Юридичні властивості Конституції України. Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. Правова охорона Конституції України: поняття, принципи, елементи. Поняття конституційного ладу України. Загальна характеристика засад конституційного ладу України. Характеристика форми української держави. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.

Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні. Поняття, види та конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні.

Поняття та принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.  Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.  Поняття та види конституційних прав та свобод людини і громадянина. Особисті (громадянські) права і свободи людини в Україні. Політичні права і свободи громадян України. Соціальні та економічні права та свобод людини і громадянина в Україні. Культурні та екологічні конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні. Конституційні обов’язки людини і громадянина в України. Загальна характеристика конституційних гарантій прав та свобод людини і громадянина в Україні. Організаційно-правові механізми забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Поняття, форми та значення безпосередньої демократії в Україні. Поняття та види виборів в Україні. Поняття та конституційні принципи виборчого права в Україні. Види виборчих систем та їх застосування в Україні. Поняття, стадії та принципи виборчого процесу в Україні. Поняття та види референдумів в Україні. Порядок організації та проведення референдумів в Україні.

Поняття та ознаки органу державної влади в Україні. Система органів державної влади в Україні, конституційні принципи їх організації та діяльності. Склад, порядок формування, строки повноважень, дострокове припинення повноважень парламенту України. Структура Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус народного депутата України, припинення повноважень народного депутата України. Конституційні основи законодавчого процесу в Україні.

Порядок обрання Президента України. Дострокове припинення повноважень та особливості відповідальності Президента України. Повноваження Президента України.

Поняття виконавчої влади та система її органів в Україні. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України.  Організація роботи Кабінету Міністрів України. Правовий статус Прем’єр-міністра України. Акти Кабінету Міністрів України. Поняття та система центральних органів виконавчої влади в Україні.  Система, порядок формування та повноваження місцевих органів виконавчої влади в України.

Конституційні засади здійснення судочинства в Україні. Система судів загальної юрисдикції в Україні.  Конституційно-правовий статус Верховного Суду України. Конституційно-правовий статус суддів. Конституційно-правовий статус прокуратури в України: структура, порядок формування та повноваження. Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади України, порівняльна характеристика з судами загальної юрисдикції. Порядок формування та структура Конституційного Суду України.  Повноваження Конституційного Суду України. Організація роботи Конституційного Суду України. Конституційне провадження.  Статус суддів Конституційного Суду України: повноваження, гарантії діяльності, припинення повноважень судді Конституційного Суду України.

Поняття та принципи (засади) територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України. Види та статус адміністративно-територіальних одиниць. Автономна Республіка Крим як територіальна автономія у складі України: поняття, ознаки, органи державної влади та місцевого самоврядування в АРК.  Поняття та юридична природа місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правовий статус територіальної громади. Форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади. Сільські, селищні, міські ради: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи. Особливості правового статусу районних та обласних рад. Статус депутатів місцевих рад. Сільський, селищний та міський голова: порядок обрання, повноваження, підстави дострокового припинення повноважень. Виконавчі органи місцевих рад: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи. Служба в органах місцевого самоврядування.

 


Адміністративне право України

Функції державного управління. Принципи державного управління. Поняття, предмет та метод адміністративного права. Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи. Адміністративно-правові норми: поняття, структура, види.

Поняття, підстави виникнення адміністративно-правових відносин. Структура та види адміністративно-правових відносин.

Адміністративно-правовий статус біженців. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. Державний контроль за діяльністю об’єднань громадян.  Поняття та основні принципи державної служби. Поняття та класифікація державних службовців. Вимоги щодо вступу на державну службу. Права та обов’язки державних службовців.

Юридична відповідальність за службові правопорушення. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, класифікація, система. Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація. Акт управління: поняття, основні ознаки, класифікація. Адміністративний договір: поняття ознаки. Методи управління: поняття, ознаки, види. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація. Адміністративно-попереджувальні заходи. Заходи адміністративного припинення. Адміністративно-правові режими: поняття види. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи. Характеристика адміністративних стягнень. Правила накладення адміністративних стягнень. Характеристика обставин, що виключають адміністративну відповідальність.

Контроль за законністю в державному управлінні та його види. Нагляд за законністю в державному управлінні. Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу. Принципи та структура адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, особливості, види.

Загальна характеристика права на звернення. Види звернень. Вимоги, що висуваються до звернень громадян та терміни розгляду звернень. Стадії провадження в справах звернень громадян. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти. Строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття, види. Загальна характеристика стадій розгляду справ про адміністративні правопорушення. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Загальна характеристика дисциплінарного провадження. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ. Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників. Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів.

Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців. Реєстрація об’єднань громадян. Реєстрація символіки об’єднань громадян. Порядок ліцензування господарської діяльності. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття, особливості.

Збройні Сили України: поняття, склад. Управління Збройними Силами України. Звільнення від призову. Відстрочка від призову.

Характеристика адміністративно-правових режимів, встановлених на державному кордоні. Правовий статус органів, які здійснюють адміністративно-правові режими на державному кордоні. Система органів державного управління безпекою. Система та види діяльності органів внутрішніх справ. Порядок застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку. Система органів управління юстицією. Система органів управління закордонними справами. Основи організації системи освіти. Органи управління освітою. Суб’єкти державного управління та регулювання у сфері наукової діяльності. Організація управління охороною здоров’я. Система органів управління у сфері соціального захисту населення. Державна служба зайнятості: склад, повноваження. Поняття та особливості галузевого управління. Система та правовий статус органів управління економікою. Поняття та особливості міжгалузевого управління. Загальна характеристика управління у сфері охорони навколишнього середовища. Органи управління у сфері охорони навколишнього середовища.

 

Фінансове право України

Предмет та метод фінансового права. Фінансова діяльність держави: поняття, зміст, правові основи.

Система державних органів, які здійснюють фінансову діяльність. Поняття, зміст та види фінансового контролю. Фінансовий контроль органів державної податкової служби. Ревізія та перевірка як методи фінансового контролю. Рахункова палата ВРУ в системі фінансового контролю. Фінансовий контроль органів Державної контрольно-ревізійної служби. Контрольно-наглядові функції Національного банку України. Аудит, як вид недержавного фінансового контролю. Правова природа фінансових санкцій.

Фінансово-правові відносини: поняття, особливості, класифікація, структура. Податкова система України: поняття, зміст, правові основи та принципи. Поняття та класифікація податків. Страхування: поняття, види, правові основи. Державний нагляд за страховою діяльністю.

Бюджетна система України. Бюджетна класифікація: поняття, зміст, призначення. Державний бюджет, як економічна, політична та правова категорія. Структура доходів державного бюджету України. Поняття, принципи та стадії бюджетного процесу. Дефіцит державного бюджету та шляхи його подолання. Поняття та система державних видатків. Міжбюджетні відносини. Структура місцевих доходів. Форми державного внутрішнього кредиту. Правові форми безготівкових розрахунків. Види рахунків, що відкриваються в банківських установах.

Поняття банків та банківської системи. Комерційні банки: їх види та класифікація. Операції та функції комерційних банків. Фінансово-правова відповідальність банків за порушення банківського законодавства. Порівняльна характеристика державного та банківського кредиту. Види та форми банківського кредиту. Фінансово-правові акти, їх характеристика. Правовий статус та функції Національного банку України.

Поняття валюти та валютних цінностей. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства. Поняття та принципи бюджетного фінансування. Державний борг України: його види, обслуговування державного боргу.

 

Кримінальне право України

Загальна частина. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття, підстава, межі та форми реалізації кримінальної відповідальності. Чинність законодавства про кримінальну відповідальність в часі, просторі і по колу осіб.

Поняття складу злочину. Елементи та ознаки складу злочину. Поняття, форми та види вини. Стадії вчинення злочину: поняття, види, кримінально-правова характеристика. Поняття, ознаки та форми співучасті у злочині. Види співучасників злочину. Поняття та види причетності до злочину. Множинність злочинів та її форми. Необхідна оборона та умови її правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність та її відмежування від необхідної оборони.

Поняття, ознаки та мета покарання. Система покарань за законодавством про кримінальну відповідальність України. Основні покарання, їх види та характеристика. Додаткові покарання, їх види та характеристика. Покарання, що можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові. Загальні засади призначення покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Кримінально-правова характеристика довічного позбавлення волі. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття судимості та строки її погашення.

Особлива частина. Кримінально-правова характеристика державної зради. Кримінально-правова характеристика шпигунства. Кримінально-правова характеристика посягання на життя державного чи громадського діяча. Кримінально-правова характеристика диверсії.

Кримінально-правова характеристика бандитизму. Поняття і види злочинів проти власності. Відмежування крадіжки, грабежу і розбою за способами вчинення, за об’єктом злочину та за особливістю конструкції об’єктивної сторони складу злочину.

Поняття та види вбивства. Кримінально-правова характеристика умисного вбивства при обтяжуючих обставинах. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах. Поняття та види злочинів проти волі, честі та гідності особи. Юридичний аналіз складу злочину „Зґвалтування”. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Кримінально-правова характеристика обману покупців та замовників.

Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем. Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень. Кримінально-правова характеристика хабарництва. Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Кримінально-правова характеристика контрабанди. Кримінально-правова характеристика хуліганства. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортним засобом. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами. Кримінально-правова характеристика службового підроблення. Кримінально-правова характеристика службової недбалості.

Кримінально-правова характеристика незаконного полювання. Кримінально-правова характеристика незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Кримінально-правова характеристика умисного знищення чи пошкодження майна. Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кримінально-правова характеристика вимагання. Кримінально-правова характеристика заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Кримінально-правова характеристика умисного вбивства. Кримінально-правова характеристика погрози вбивством. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства. Кримінально-правова характеристика зараження вірусом імунодефіциту людини. Кримінально-правова характеристика зараження венеричною чи іншою невиліковною хворобою. Кримінально-правова характеристика незаконного проведення аборту. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.

Кримінально-правова характеристика перешкоджання здійсненню виборчого права. Кримінально-правова характеристика порушення таємниці голосування. Кримінально-правова характеристика грубого порушення законодавства про працю. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці. Кримінально-правова характеристика порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва.

Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо судді, народного засідателя чи присяжного. Кримінально-правова характеристика втручання в діяльність судових органів. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдивого показання. Кримінально-правова характеристика закликів до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Кримінально-правова характеристика створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Кримінально-правова характеристика посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя. Кримінально-правова характеристика самоправства. Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Кримінально-правова характеристика постановлення суддею (суддями) завідомо неправдивого вироку, рішення, ухвали або постанови. Поняття та види військових злочинів. Кримінально-правова характеристика придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом. 

 

Кримінально-процесуальне право

Справи публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення. Предмет доказування у кримінальному процесі. Підстави призначення експертизи. Випадки обов’язкового призначення експертизи. Права, обов’язки і відповідальність експерта. Обставини, які виключають можливість участі у справі суддів, прокурора, слідчого, особи, що провадить дізнання. Порядок їх відводу. Строки досудового слідства і строки тримання обвинуваченого під вартою, порядок продовження цих строків. Запобіжні заходи та інші заходи процесуального примусу, порядок їх застосування. Зміна і доповнення обвинувачення в стадії досудового розслідування. Види рішень, які приймаються в стадії порушення кримінальної справи. Порядок їх оскарження. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в стадії судового розгляду.

Речові докази, поняття, основні види. Вирішення питання про речові докази при розгляді кримінальної справи. Дія  кримінально-процесуального закону в просторі, в часі і за колом осіб. Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій, загальна характеристика кожної з них. Поняття та види вироків. Поняття і значення перегляду вироків, ухвал і постанов у апеляційному порядку, його відмінність від касаційного перегляду. Процесуальні гарантії прав особи в кримінальному процесі. Незалежність суддів і народних засідателів при відправленні правосуддя і підкорення їх тільки закону. Принцип державної мови судочинства і його значення в кримінальному процесі. Підстави і порядок об’єднання справ у одному провадженні. Виділення справи в окреме провадження. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. Судові дебати, їх значення і порядок. Структура і зміст обвинувальної промови прокурора і промови захисника. Принцип змагальності в кримінальному процесі. Структура, зміст і значення обвинувального висновку. Співвідношення обвинувального висновку і постанови про притягнення особи як обвинуваченого. Принцип усності і безпосередності. Незмінність складу суду при розгляді кримінальної справи. Стадія виключного провадження у кримінальному судочинстві. Прокурор. Загальна характеристика його повноважень у кримінальному процесі. Пред’явлення для впізнання і його види. Порядок проведення впізнання. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх. Порядок допиту свідків і потерпілих на досудовому слідстві. Процесуальні повноваження слідчого. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Поняття обвинуваченого, його процесуальний статус. Поняття потерпілого, його процесуальний статус. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх процесуальний статус. Підстави, умови і порядок зупинення досудового слідства. Порядок поновлення досудового слідства. Огляд і освідування. Обшук і виїмка. Порядок і підстави проведення цих слідчих дій. Останнє слово підсудного і його значення. Повноваження начальника слідчого відділу.

 


Криміналістика

Стадії та послідовність огляду місця події. Тактика обшуку місцевості. Особливості допиту неповнолітніх обвинувачених. Поняття та види пред’явлення для впізнання. Криміналістична характеристика вбивств. Розслідування злочинів вчинених службовою особою. Розслідування вимагання. Розслідування грабежів та розбійних нападів. 

 

 

Цивільне право України

Проблема основного поділу права як проблема поділу сфер суспільного та особистого. Право приватне і публічне: основні теорії та принципові критерії їх розмежування. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання. Цивільне право та його місце в правовій системі України. Цивільно-правова норма: логіка побудови, структура та особливості. Сучасні проблеми кодифікації цивільного законодавства. Цивільний кодекс України: значення, структура, проблеми прийняття. Аналогія права та аналогія закону і їх застосування у судовій практиці.

Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних обов'язків. Юридичний факт як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення цивільних правовідносин: проблеми розуміння та різновидів. Проблема поняття та ознак правочину. Визнання правочину недійсним та наслідки недійсності правочину. Склад суб’єктів цивільного права. Поняття фізичної особи та її роль і місце у системі суб’єктів цивільного права. Сучасні проблеми різновидів цивільної дієздатності та їх обсягу. Проблеми правового статусу юридичної особи-підприємця. Ознаки та поняття юридичної особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права.  Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов'язків у цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків. Поняття і види меж здійснення цивільних прав. Поняття і значення представництва і його співвідношення із іншими цивільно-правовими інститутами. Проблеми різновидів представництва. Комерційне представництво. Довіреність: поняття, різновиди, проблеми застосування. Підстави цивільно-правового захисту: поняття, критерії, проблеми нормативного закріплення. Юрисдикційна і неюрисдикційна форма захисту цивільних прав та інтересів. Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Проблема класифікації способів захисту цивільних прав. Самозахист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав. Поняття, ознаки та склад цивільного правопорушення. Відповідальність, що не залежить від вини правопорушника. Проблеми цивільно-правової відповідальності за дії третіх осіб. Неустойка і її види, співвідношення неустойки і збитків.  Проблеми поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб.

Форми та види права власності. Способи та порядок набуття права власності. Здійснення права спільної власності. Сервітутне користування. Місце права інтелектуальної власності в системі цивільного права. Авторське право: проблеми визначення, сутності та правової природи.

Поняття та суб’єкти у зобов’язанні. Способи забезпечення виконання зобов’язання. Припинення зобов’язань. Поняття та зміст договору. Непоіменовані (нетипові) договори. Договір на користь третьої особи та проблема багатостороннього договору. Укладення договорів на біржі, аукціоні, конкурсі. Недійсні та неукладені договори. Припинення і зміна договору та їх наслідки.

Поняття, зміст та ознаки договору купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-продажу. Поставка як різновид договору купівлі-продажу. Договір поставки товарів для державних потреб. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Договір контрактації. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду).

Зобов’язання за спадковим договором. Договір найму (оренди). Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір підряду. Договір будівельного підряду. Транспортні зобов'язання. Договір зберігання. Договір зберігання на товарному складі. Договір доручення.  Договір комісії. Агентський договір. Зобов'язання з договору управління майном. Зобов'язання з публічної обіцянки нагороди. Дії по рятуванню здоров’я та життя іншої особи, запобіганню загрозі шкоди чужому майну. Правові наслідки створення загрози життю і здоров’ю фізичної особи, а також її майну чи майну юридичної особи.

Зобов'язання із відшкодування шкоди. Принципи повного відшкодування. Врахування вини потерпілого і матеріального становища особи, що завдала шкоди. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, місцевого самоврядування та їх посадовими особами. Відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 

 

Цивільно-процесуальне право

Поняття цивільного судочинства та його завдання. Види цивільного судочинства. Стадії та провадження у цивільному процесі. Конституційні принципи цивільного процесуального права, їх значення та система. Принцип змагальності у цивільному процесі. Принцип диспозитивності у цивільному процесі.

Поняття цивільних процесуальних правовідносин і їхні особливості та елементи. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їхня класифікація. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи. Особи, які беруть участь у справі. Їх поняття і склад. Поняття сторін в цивільному процесі і їх процесуальні права і обов’язки. Процесуальна співучасть. Мета, підстави, види співучасті. Процесуальні права і обов’язки співучасників. Процесуальне правонаступництво. Поняття і підстави правонаступництва. Порядок вступу в процес по справі правонаступника і його правове становище. Поняття, види та цивільно-процесуальний статус третіх осіб у цивільному процесі. Участь у цивільному процесі органів та осіб, які захищають інтереси інших осіб: підстави, форми, правовий статус. Поняття і значення представництва в цивільному процесі. Види представництва. Поняття, види, загальні правила обчислення цивільних процесуальних строків.

Поняття, види і загальні правила визначення цивільної юрисдикції суду. Поняття та види підсудності. Територіальна підсудність цивільних справ. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі, їх значення.  

Поняття, етапи та загальні правила доказування у цивільному процесі. Поняття та класифікація доказів у цивільному процесі. Предмет доказування. Засоби доказування у цивільному процесі.

Поняття, види, елементи позову в цивільному процесі. Процесуальний порядок пред’явлення позову. Позовна заява та усунення недоліків у ній. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу. Захист інтересів відповідача: заперечення проти позову, зустрічний позов. Поняття, підстави, способи та порядок забезпечення позову у цивільному процесі.  Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу, її мета, значення і зміст. Попереднє судове засідання. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання. Ускладнення цивільного судочинства в стадії судового розгляду. Поняття і форми судових рішень у цивільному процесі. Усунення недоліків рішення суду судом, який його ухвалив. Ухвали суду першої інстанції, поняття, зміст, види. Окрема ухвала.

Суть і значення окремого провадження. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. Особливості розгляду і вирішення справ окремого провадження. Справи про обмеження фізичної особи в дієздатності чи визнання її недієздатною. Справи про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою. Справи про усиновлення дітей. Справи про встановлення фактів, які мають юридичне значення.

Суть і значення апеляційного провадження у цивільному процесі. Право апеляційного оскарження, порядок та строки його реалізації. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Суть і значення касаційного провадження у цивільному процесі. Право касаційного оскарження, порядок та строки його реалізації. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Суть і значення перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Суть і значення перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами. Підстави та порядок перегляду справи за винятковими обставинами. Порядок звернення судових рішень до виконання.

 

 

 

 

 

УХВАЛЕНО

Рішення кафедр

юридичного факультету.

Січень-лютий 2010 року