ПРОГРАМА

для підготовки до екзамену з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною або заочною формою за напрямом підготовки 0601 Право спеціальністю 7.060101 Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

 

Теорія держави і права

Теорія держави і права в системі юридичних наук. Поняття й ознаки держави. Поняття державного суверенітету. Теорії виникнення держави. Типологія держав. Демократія і автократія як два типи державності. Федерація як форма державного устрою: поняття, основні ознаки.

Поняття і основні функції держави. Правова держава та її основні ознаки. Унітарна держава: поняття та основні ознаки. Президентська республіка: основні ознаки. Визначення поняття «право». Поняття, структура та ознаки норми права. Юридичні факти, їх класифікація. Застосування норм права. Поняття законності та її гарантії. Тлумачення норм права: офіційне, аутентичне, доктринальне. Підзаконні нормативні акти, їх види. Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація. Закон. Основні правові ознаки закону. Право в системі соціальних норм суспільства. Поняття та елементи правовідносин. Поняття і структура правопорушення. Види правопорушень. Поняття та види юридичної відповідальності. Поняття правоздатності і дієздатності.

 

Конституційне право

Поняття, предмет та метод конституційного права України як галузі права. Джерела конституційного права України. Юридичні властивості Конституції України. Характеристика форми української держави. Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні.

Поняття та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Поняття та принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Поняття та види конституційних прав та свобод людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина в України. Гарантії прав та свобод людини і громадянина: поняття, види.

Поняття та види виборів в Україні. Види виборчих систем та їх застосування в Україні. Поняття, види та порядок проведення референдумів в Україні.

Місце і роль Верховної Ради України в системі органів державної влади: ознаки, склад, порядок формування, строки повноважень, дострокове припинення повноважень парламенту України. Повноваження Верховної Ради України. Правова природа, місце та роль інституту глави держави в правовій системі України. Повноваження Президента України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Поняття та система центральних органів виконавчої влади в Україні. Система, порядок формування та повноваження місцевих органів виконавчої влади в України.

Конституційні засади здійснення судочинства в Україні. Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади України, порядок формування та структура КСУ. Повноваження Конституційного Суду України.

Поняття, принципи (засади) та система територіального устрою України. Автономна Республіка Крим як територіальна автономія у складі України: поняття, ознаки. Поняття та юридична природа місцевого самоврядування в Україні. Сільські, селищні, міські ради: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи. Сільський, селищний та міський голова: порядок обрання, повноваження, підстави дострокового припинення повноважень.

 

Адміністративне право України

Державне управління: поняття, ознаки, функції. Адміністративне право: поняття, предмет, метод. Поняття, властивості та підстави виникнення адміністративно-правових відносин. Адміністративно-правовий статус громадян України. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Поняття та основні принципи державної служби. Вимоги щодо вступу на державну службу. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, види.

Система органів виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо виконавчої влади. Правовий статус центральних органів виконавчої влади. Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація. Акт управління: поняття, основні ознаки, види. Адміністративний договір: поняття ознаки.

Методи управління: поняття, ознаки, види. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи. Характеристика адміністративних стягнень. Контроль за законністю в державному управлінні та його види. Нагляд за законністю в державному управлінні та його види.

Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти. Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади. Реєстрація об’єднань громадян. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття, особливості. Міліція в Україні: поняття, система та функції. Система органів управління юстицією. Основи організації системи освіти. Органи управління освітою. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

 

Міжнародне публічне право

Суб’єкти міжнародного права: поняття, види, загальна характеристика. Поняття та види джерел міжнародного публічного права. Поняття та види території в міжнародному праві. Міжнародне визнання держав: поняття, форми, способи. Поняття, підстави та види правонаступництва держав. Правонаступництво України після розпаду Радянського Союзу. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав. Поняття, ознаки та види міжнародних правопорушень. Види та форми міжнародної відповідальності держав. Поняття та види міжнародно-правових санкцій. Класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових актів про права людини. Міжнародний контроль за дотриманням прав людини. Поняття та зміст права збройних конфліктів.

Правовий статус дипломатичних представництв: поняття, види, функції та організація діяльності. Правовий статус консульських установ: види, функції та організація діяльності. Дипломатичні та консульські привілеї та імунітети.

Порядок та стадії укладання міжнародних договорів. Перегляд та недійсність міжнародних договорів. Призупинення та припинення дії міжнародних договорів. Поняття та види міжнародних організацій. Правовий статус основних органів ООН. Правовий статус Ради Європи.

Узгоджувальні та судові засоби вирішення міжнародних спорів. Правовий режим внутрішніх та територіальних вод держави. Поняття та правовий режим відкритого моря. Правовий статус континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Правовий режим повітряного простору у міжнародному праві. Правовий режим космічного простору та небесних тіл у міжнародному праві. Поняття, предмет та джерела міжнародного екологічного права. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного кримінального права. Поняття та предмет міжнародного торгового права. Поняття та предмет міжнародного фінансового (валютного) права. Поняття та предмет міжнародного інвестиційного права.

 

Кримінальне право

Загальна частина. Загальна характеристика Кримінального кодексу України та відносин, які ним регулюються. Чинність законодавства про кримінальну відповідальність в часі, просторі і по колу осіб. Поняття, підстава, межі та форми реалізації кримінальної відповідальності.

Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття складу злочину. Елементи та ознаки складу злочину. Поняття, форми та види вини. Поняття, зміст та види стадій вчинення злочину. Поняття та правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова.

Поняття та види причетності до злочину. Поняття, ознаки та форми співучасті у вчиненні злочину. Види співучасників злочину. Ексцес співучасника. Множинність злочинів та її форми. Необхідна оборона та умови її правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність та її відмежування від необхідної оборони. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Поняття, мета та види кримінальних покарань. Система покарань за законодавством про кримінальну відповідальність України. Основні покарання, їх види та характеристика. Кримінально-правова характеристика довічного позбавлення волі. Загальні засади призначення покарання. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Поняття та ознаки неосудності. Правові наслідки визнання особи неосудною. Поняття судимості та строки її погашення. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Особливості покарання неповнолітніх.

Особлива частина. Поняття та особливості спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. Кримінально-правова характеристика посягання на життя державного чи громадського діяча. Кримінально-правова характеристика державної зради. Кримінально-правова характеристика диверсії. Кримінально-правова характеристика шпигунства.

Поняття та види вбивства. Кримінально-правова характеристика умисного вбивства. Кримінально-правова характеристика умисного вбивства при обтяжуючих обставинах. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах. Кримінально-правова характеристика погрози вбивством. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства. Кримінально-правова характеристика зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Кримінально-правова характеристика зараження венеричною хворобою. Кримінально-правова характеристика незаконного проведення аборту. Поняття та види злочинів проти волі, честі та гідності особи. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.

Кримінально-правова характеристика грубого порушення законодавства про працю. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці. Кримінально-правова характеристика перешкоджання здійсненню виборчого права. Кримінально-правова характеристика порушення таємниці голосування.

Юридичний аналіз складу злочину «Зґвалтування».

Поняття і види злочинів проти власності. Відмежування крадіжки, грабежу та розбою за способом їх вчинення, за об'єктом злочину та за особливістю конструкції об'єктивної сторони складу злочину. Кримінально-правова характеристика вимагання. Кримінально-правова характеристика заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження майна. Кримінально-правова характеристика придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Кримінально-правова характеристика порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами. Кримінально-правова характеристика контрабанди. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва.

Кримінально-правова характеристика незаконного полювання. Кримінально-правова характеристика незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортним засобом. Кримінально-правова характеристика бандитизму. Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінально-правова характеристика створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем. Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень. Кримінально-правова характеристика хабарництва. Кримінально-правова характеристика службового підроблення. Кримінально-правова характеристика службової недбалості. Кримінально-правова характеристика хуліганства. Кримінально-правова характеристика закликів до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо судді, народного засідателя чи присяжного. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдивого показання. Кримінально-правова характеристика втручання в діяльність судових органів. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Кримінально-правова характеристика посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя. Кримінально-правова характеристика постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

 

Кримінально-процесуальне право

Принцип усності і безпосередності. Незмінність складу суду при розгляді кримінальної справи. Принцип змагальності в кримінальному процесі. Принцип державної мови судочинства і його значення в кримінальному процесі. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. Незалежність суддів і народних засідателів при відправленні правосуддя і підкорення їх тільки закону. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, в часі, за колом осіб. Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій, загальна характеристика кожної з них.

Предмет доказування у кримінальному процесі. Підстави призначення експертизи. Випадки обов'язкового призначення експертизи. Права, обов'язки і відповідальність експерта.

Обставини, які виключають можливість участі у справі суддів, прокурора, слідчого, особи, що провадить дізнання. Порядок їх відводу.  Строки досудового слідства і строки тримання обвинуваченого під вартою. Порядок продовження цих строків.

Підстави, умови і порядок зупинення досудового слідства. Порядок поновлення досудового слідства. Підстави і порядок об'єднання справ у одному провадженні. Виділення справи в окреме провадження. Запобіжні заходи та інші заходи процесуального примусу, порядок їх застосування. Зміна і доповнення обвинувачення в стадії досудового розслідування. Процесуальні гарантії прав особи в кримінальному судочинстві. Види рішень, які приймаються в стадії порушення кримінальної справи. Порядок їх оскарження.

Судові дебати, їх значення і порядок. Структура і зміст обвинувальної промови прокурора і промови захисника. Останнє слово підсудного і його значення. Структура, зміст і значення обвинувального висновку. Співвідношення обвинувального висновку і постанови про притягнення особи як обвинуваченого.

Речові докази, поняття, основні види. Вирішення питання про речові докази при розгляді кримінальної справи. Поняття та види вироків. Поняття і значення перегляду вироків, ухвал і постанов в апеляційному порядку, його відмінність від касаційного перегляду. Справи публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення. Повноваження начальника слідчого відділу. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх процесуальний статус. Поняття обвинуваченого, його процесуальний статус. Поняття потерпілого і його процесуальний статус. Процесуальні повноваження слідчого. Прокурор. Загальна характеристика його повноважень у кримінальному процесі.

 

Криміналістика

Криміналістична характеристика вбивств. Розслідування грабежів та розбійних нападів. Розслідування вимагання. Розслідування злочинів вчинених службовою особою. Тактика обшуку місцевості. Порядок допиту свідків і потерпілих на досудовому слідстві. Стадії та послідовність огляду місця події. Огляд і освідування. Обшук і виїмка. Порядок і підстави проведення цих слідчих дій. Поняття, види, тактика проведення пред'явлення для впізнання. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.

 

Цивільне право

Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, функції та принципи. Цивільне законодавство: поняття та система. Дія цивільного законодавства в просторі, часі та за колом осіб.

Цивільні правовідносини: поняття та види. Елементи цивільних правовідносин. Обмеження дієздатності фізичної особи. Недієздатність фізичної особи. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця. Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб за цивільним законодавством України. Правосуб’єктність юридичної особи. Органи юридичної особи. Представництва та філії. Виникнення (створення) юридичної особи. Припинення юридичної особи. Держава, територіальні громади та інші публічно-правові утворення як учасники цивільно-правових відносин.

Речі як об’єкти цивільно-правових відносин. Класифікація речей. Поняття майна. Цінні папери та гроші як об’єкти цивільно-правових відносин: поняття, ознаки, види. Результати робіт та послуги як об’єкти цивільно-правових відносин.

Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин: поняття та види. Юридичний склад. Правочин як підстава виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Види правочинів. Умови дійсності правочинів.

Форма правочину та наслідки її недотримання. Недійсність правочинів: поняття, види та правові наслідки. Нікчемні та оспорювані правочини. Поняття, способи, принципи, та межі здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Представництво в цивільному праві. Поняття та зміст права на захист цивільних прав. Самозахист цивільних прав. Способи захисту цивільних прав.

Поняття, функції та види цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти відшкодування завданої шкоди. Збільшення та зменшення розміру відшкодування шкоди в цивільному праві. Строки та терміни існування та здійснення суб’єктивних цивільних прав. Позовна давність в цивільному праві. Особисті немайнові права фізичних осіб.

Поняття власності та права власності. Зміст права власності. Підстави та способи виникнення права власності. Підстави та способи припинення права власності. Поняття, підстави виникнення та види спільної власності. Поняття та види обмежених речових прав. Цивільно-правовий захист речових прав. Поняття, функції та джерела авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Поняття, види, об’єкти, суб’єкти та зміст суміжних прав. Право на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Поняття та умови патентоздатності. Поняття та види прав на засоби індивідуалізації товарів, робіт і послуг та їх виробників.

Поняття та зміст зобов’язання в цивільному праві. Підстави виникнення та припинення зобов’язань в цивільному праві. Суб’єкти зобов’язання в цивільному праві. Множинність у зобов’язаннях. Уступка вимоги та перевід боргу у зобов’язаннях. Поняття, принципи та умови виконання зобов’язання. Поняття та значення цивільно-правового договору. Система цивільно-правових договорів. Зміст та форма цивільно-правового договору. Укладення, зміна та припинення договору.

Договір купівлі-продажу: поняття, юридичні ознаки, сторони, форма та істотні умови. Права покупця у разі придбання речі неналежної якості за договором купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поняття, юридичні ознаки, сторони та істотні умови договору поставки. Договір дарування. Пожертва. Договір ренти. Договір довічного утримання.

Договір найму (оренди): поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови та форма. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди). Договір прокату. Поняття та види лізингу.

Поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови та форма договору перевезення вантажу. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування та пошкодження вантажу.

Страхування: поняття, суб’єкти та об’єкти. Основні страхові поняття. Форми та види страхування. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.

Договір зберігання поняття, юридичні ознаки, сторони та істотні умови. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. Спеціальні види зберігання.

Договір доручення: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст.

Договір комісії: поняття, юридичні ознаки, сторони, предмет, форма та зміст.

Договір підряду: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст. Договір будівельного підряду.

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Види ліцензій. Ліцензійний договір: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст. Договір комерційної концесії: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст. Договір комерційної субконцесії.

Особливості договору простого товариства. Припинення договору простого товариства.

Поняття, елементи та зміст договору позики. Поняття, елементи та зміст кредитного договору. Поняття, елементи та зміст договору банківського вкладу. Поняття, елементи та зміст договору банківського рахунку. Основні форми безготівкових розрахунків.

Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я фізичної особи. Відшкодування моральної шкоди.

Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Відкриття спадщини. Час та місце відкриття спадщини. Спадкування за законом: поняття та особливості. Спадкування за заповітом: поняття та види заповітів. Скасування та зміна заповіту. Здійснення права на спадщину: способи та строк прийняття спадщини, наслідки пропущення строку, право на відмову від спадщини, відумерлість спадщини, охорона спадкового майна.

 

Цивільне-процесуальне право

Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України.

Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення. Принципи закріплені Конституцією України. Принципи закріплені законодавством про цивільне судочинство.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Особи, які беруть участь у справі: їх поняття, склад та правовий статус. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу: їх поняття, склад та правовий статус. 

Види підсудності та їх характеристика. Правила про підсудність. Поняття сторін в цивільному процесі і їх процесуальні права і обов’язки. Поняття третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Цивільне процесуальне представництво. Види представництва.

Поняття і види витрат у цивільному процесі, їх значення.

Поняття і мета доказування в цивільному процесі. Поняття доказів у цивільній справі. Поняття предмету доказування. Обставини, які не підлягають доказуванню. Види засобів доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Експертиза та висновок експерта.

Поняття позову, його елементи, види позовів. Позовна заява. Забезпечення позову. Відкриття провадження як стадія цивільного процесу. Процесуальний порядок.

Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу. Попереднє судове засідання. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання — процесуальна форма судового розгляду. Поняття і форми судових рішень. Суть і значення стадії апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Суб’єкти права апеляційного оскарження. Право касаційного оскарження та його строк. Підстави касаційного оскарження. Касаційна скарга.

Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами як різновид касаційного провадження. Суть і значення перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що набрали законної сили.

Звернення судових рішень до виконання.

 

Земельне право України

Поняття, предмет, метод, принципи земельного права. Система земельного права. Співвідношення земельного права з іншими галузями права. Джерела земельного права. Земельна реформа в Україні. Поняття, структура, види земельних правовідносин. Суб'єкти права власності на землю. Поняття і зміст права власності на землю. Право власності на землю юридичних осіб. Спільна власність на землю. Порядок та форми передачі земель у приватну власність. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод. Земельні торги. Право оренди земельної ділянки. Порядок встановлення та дія земельного сервітуту.

Система органів управління земельним фондом. Моніторинг земель. Поняття та завдання охорони земель. Поняття, види земельних спорів та порядок їх вирішення. Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель житлової і громадської забудови. Особливості правового режиму земель водного фонду. Встановлення та зміна цільового призначення земель. Право власності на землю територіальних громад. Право власності на землю держави. Обмеження прав на земельну ділянку. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок. Підстави примусового припинення права власності на землю. Плата за землю.

 

Господарське право України

Поняття та види господарської діяльності. Поняття та ознаки некомерційної діяльності. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види. Правовий режим ліцензування господарської діяльності. Правовий режим патентування господарської діяльності. Учасники господарських правовідносин. Суб’єкти господарських правовідносин. Поняття, види. Порядок створення підприємств. Державна реєстрація та перереєстрація, скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Поняття, способи та підстави припинення суб’єктів господарювання. Правове становище казенного підприємства. Поняття та види господарських товариств. Майно і майнові права в господарському товаристві. Правовий режим дивідендів. Порядок створення акціонерного товариства. Правове становище акціонерів. Управління акціонерним товариством. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп.

Право власності на засоби виробництва: поняття, форми і види. Правовий режим і структура майна підприємства. Право власності, право господарського відання, право оперативного управління: взаємозв’язок понять та їх відмінність. Господарський договір: поняття, ознаки, функції. Класифікація господарських договорів. Поняття та підстави відповідальності в господарському праві. Види господарсько-правової відповідальності. Поняття, ознаки та суб’єкти банкрутства. Стадії провадження у справах про банкрутство. Судові процедури, що застосовуються у процесі провадження в справах про банкрутство.

Види порушень та форми відповідальності за порушення законодавства  про захист економічної конкуренції. Поняття і принципи приватизації, прядок приватизації державного майна. Способи приватизації. Угоди приватизації. Поняття та види бірж. Правове становище товарної та фондової бірж. Поняття та правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Поняття і види спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок створення і ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

 

Аграрне право України

Законодавче забезпечення аграрної реформи. Правові особливості приватизації в АПК. Правове становище сільськогосподарських виробничих кооперативів. Правове становище особистих селянських господарств Державне регулювання та керівництво сільським господарством Законодавство, яке регулює правове положення фермерських господарств України. Джерела аграрного права України, їх характеристика. Трудові відносини фермерських господарств. Особливості здійснення банкрутства сільськогосподарських підприємств. Організація юридичного обслуговування та здійснення керівництва правовою роботою. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої служби. Поняття і суть колективної демократії. Особливості управління справами сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

 

Господарсько-процесуальне право України

Історія формування і розвитку господарського процесу. Принципи господарського судочинства. Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі України. Досудове врегулювання господарських спорів. Позов у господарському процесі. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за ново виявленими обставинами. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

 

Екологічне право України

Поняття та загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян. Функції державного управління в галузі охорони довкілля. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Правовий режим використання водних ресурсів. Правова охорона та використання лісів. Правова охорона та використання надр. Правова охорона тваринного світу. Правовий режим використання рослинного світу. Правовий режим охорони та використання атмосферного повітря. Міжнародне співробітництво України у сфері охорони довкілля.

 

 

 

 

УХВАЛЕНО

Рішеннями кафедр

юридичного факультету.

Січень-лютий 2010 року