ПРОГРАМА

для підготовки до екзамену з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця на навчання за денною або заочною формою з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Право освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

 

 

1. Держава і право

Основні теорії походження держави і права: умови виникнення різних теорій та їх зміст. Поняття держави та її ознаки. Поняття та класифікація функцій держави. Сутність і зміст внутрішніх та зовнішніх функцій держави. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими), чинники, що зумовлюють різноманітність форм держави. Держави, що існували на території сучасної України, характерні риси їхнього держаного устрою.

Поняття права, його сутність та ознаки. Право – особливий вид соціальних норм. Співвідношення права і норм моралі. Джерела (форми) права: поняття, види та загальна характеристика. Поняття правовідносин, їхня структура, ознаки та умови виникнення. Поняття законодавства, структура та зміст системи законодавства. Відмінність між правом і законом. Призначення закону, його положення в системі нормативно-правових актів. Конституція, закони і підзаконні акти: їх поняття, субєкти прийняття, юридична сила. Суспільні відносини, які регулюються виключно законами України. Мета, сутність і форми систематизації нормативно-правових актів. Поняття правотворчості і законотворчості.

Поняття та структурні елементи системи права. Відмінність системи права від правової системи. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми: їх поняття, структура та співвідношення. Загальна характеристика основних галузей права України. Предмет та метод правового регулювання як найсуттєвіша підстава поділу системи права на галузі. Поняття правової держави та її основні ознаки. Сутність правової держави в Україні та зміст основних напрямів її формування.

Поняття і види правопорушень. Склад правопорушення. Поняття, функції та види юридичної відповідальності. Підстави виникнення та цілі юридичної відповідальності.

 

2. Конституційне законодавство України

Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України. Загальні положення, які містяться в декларації про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності України: його основні положення та історико-правове значення. Поняття референдуму та основні положення референдуму 1 грудня 1991 року. Правове регулювання правонаступництва в Україні та характеристика випадків, коли порушується питання щодо правонаступництва.

Конституція України — Основний Закон держави: її особливий характер, значення, основні принципи і функції. Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України: поняття та характеристика.

Державна символіка України та її закріплення у Конституції України. Державна мова України: правове регулювання, режими мовної політики і співвідношення державної мови та мов національних меншин. Конституційний статус мов національних меншин: поняття та правовий режим розвитку.

Поняття та принципи громадянства України. Єдність і відмінність понять "людина", "особа", "громадянин". Набуття громадянства України: підстави та порядок. Припинення громадянства України: підстави та порядок.

Класифікація і правове закріплення конституційних прав та свобод людини і громадянина. Поняття і види конституційних обов'язків людини та громадянина, правові принципи єдності прав і обов’язків. Поняття та правове закріплення рівноправності громадян. Поняття, правове закріплення і функції міжнародних стандартів у галузі прав людини. Конституційне закріплення права на освіту. Поняття, цілі та державні гарантії реалізації права на освіту. Гарантії права на освіту в Законах України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту". Типи загальноосвітніх навчальних закладів. Правове регулювання і порядок реалізації права громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації відповідно до законодавства України. Правове регулювання і порядок реалізації права громадян на свободу світогляду та віросповідання. Організаційні форми об’єднань віруючих.

Конституційний обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності. Поняття та порядок реалізації загального військового обов'язку. Види військової служби. Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Поняття та форми реалізації безпосередньої й представницької демократії. Законодавче закріплення поняття референдуму і види референдумів в Україні. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. Основні положення законодавчих актів України, які регулюють проведення референдумів.

Засади та основні принципи виборчого права й види виборчих систем. Порядок формування представницьких органів держави. Поняття та головні засади виборчої системи України.

Поняття, мета і законодавче закріплення конституційного принципу розподілу державної влади. Система органів державної влади за Конституцією України. Правовий статус, повноваження і порядок формування Верховної Ради України. Вибори народних депутатів, статус народних депутатів України.

Конституційно-правовий статус та основні повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Функції, повноваження та правовий порядок діяльності Рахункової палати України. Президент України, його правовий статус, функції та повноваження. Правовий статус та функції Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Правовий статус, структура і повноваження Центральних органів виконавчої влади в Україні. Правовий статус, структура і повноваження місцевих органів виконавчої влади. Поняття, конституційно-правові засади діяльності та принципи самоврядування. Організаційно-правові форми, компетенція та повноваження органів місцевого самоврядування в Україні. Поняття та ознаки судової влади в Україні. Правове регулювання вимог щодо суддів України.

Конституційно-правове закріплення діяльності, порядок формування, склад та компетенція Конституційного Суду України. Система та функції судів загальної юрисдикції за Конституцією і законодавством України. Поняття, структура і повноваження правоохоронних органів України. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. Правовий статус міліції, структура та основні завдання її підрозділів. Правовий статус, завдання та система Служби безпеки України. Генеральна прокуратура України, її повноваження за Конституцією України. Основні положення Закону України “Про прокуратуру”. Місце адвокатури у захисті прав людини. Вимоги щодо адвокатів та види адвокатської діяльності.

 

3. Окремі галузі законодавства України

 

3.1. Цивільне законодавство

Загальна характеристика Цивільного кодексу України: основні положення та внутрішня будова. Види та структура відносин, які регулюються цивільним правом. Учасники цивільних правовідносин. Цивільна правосуб’єктність. Поняття, ознаки та правовий статус юридичної особи. Поняття, загальна характеристика цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Градації обсягу дієздатності за віком. Поняття, види та відмінні риси особистих немайнових прав громадян та їх захист. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав та поновлення порушеного особистого немайнового права. Майнові права громадян та юридичних осіб. Поняття та ознаки речових прав.

Право власності та її конституційний захист. Повноваження власників. Форми власності за Конституцією України. Поняття, об’єкти, суб’єкти та захист права інтелектуальної власності.

Поняття та законодавчі засади цивільно-правової угоди і цивільно-правового договору. Види цивільно-правових договорів. Поняття та загальні засади реалізації договору купівлі-продажу. Поняття та предмет договору майнового найму (оренди). Права та обов’язки суб’єктів договору майнового найму. Поняття, форми та загальні положення договору позики. Поняття, предмет, форми та сторони договору дарування. Поняття, види та склад спадщини. Права та обов’язки сторін у спадкуванні. Правові засади спадкування за законом і за заповітом. Право на обов'язкову частку спадщини.

 

3.2. Житлове законодавство

Загальна характеристика Житлового кодексу України, його зовнішня та внутрішня будова. Конституційні засади правового регулювання права громадян на житло і форми його реалізації. Договір найму жилого приміщення: поняття, порядок укладення, права та обов’язки сторін. Правове регулювання поняття, способів та умов приватизації державного житлового фонду.

 

3.3. Шлюбно-сімейне законодавство

Загальна характеристика Сімейного кодексу України та відносин, які ним регулюються. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання. Юридичні перешкоди щодо укладення шлюбу. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Особливості умов розірвання шлюбу в судовому порядку. Підстави та порядок визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Загальна характеристика шлюбного договору. Взаємні права й обов'язки батьків та дітей за законодавством України.

Умови та причини позбавлення батьківських прав. Умови відновлення в батьківських правах. Поняття та основні риси опіки і піклування. Поняття усиновлення (удочеріння). Умови та вимоги щодо усиновлення (удочеріння).

 

3.4. Трудове законодавство

Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. Поняття, сторони, умови та зміст трудового договору. Сутність та особливість трудових правовідносин. Сутність, зміст та порядок укладення колективного договору.

Умови і порядок прийняття на роботу. Порядок укладання трудового договору та його зміст. Порядок та підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок та підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Робочий час і його види. Тривалість робочого часу. Поняття і тривалість скороченого та неповного робочого часу. Поняття, види і тривалість часу відпочинку. Особливості видів та тривалості робочого часу і часу відпочинку неповнолітніх.

Поняття, зміст та методи забезпечення трудової дисципліни. Поняття та зміст правил внутрішньої трудової дисципліни. Класифікація актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок. Поняття, види та підстави застосування дисциплінарних стягнень. Порядок, терміни та процедура накладання (зняття) дисциплінарних стягнень. Поняття прогулу та зміст відповідальності, що наступає за прогул. Відповідальність за прихід на роботу в нетверезому стані. Ознаки, які свідчать, що особа знаходиться в нетверезому стані. Види та підстави застосування матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Поняття та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

 

3.5. Законодавство про соціальний захист і охорону здоров'я

Поняття соціального страхування та соціального забезпечення. Перелік основних нормативних актів (законів), що регулюють питання соціального страхування та соціального забезпечення. Поняття та види пенсій за законодавством України. Основні нормативні акти (закони), що регулюють пенсійне забезпечення в Україні. Сутність та види соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Нормативні акти (закони), що регулюють питання соціальної допомоги сім’ям з дітьми в Україні. Зміст та основні юридичні гарантії права на охорону здоров'я.

 

3.6. Фінансове законодавство

Поняття, ознаки податку та його види. Податок з доходів фізичних осіб. Нормативна база, що регулює сплату податку з доходів фізичних осіб та порядок його обчислення.

 

3.7. Законодавство про підприємницьку діяльність

Поняття, основні принципи та умови здійснення підприємницької діяльності. Поняття, сутність та основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

 

3.8. Екологічне законодавство

Загальна характеристика та предмет регулювання законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Поняття і зміст екологічних прав та обов'язки громадян. Права та обов'язки власників природних ресурсів і природокористувачів. Правовий статус земель, що перебувають у різних формах власності. Поняття, суб’єкти та терміни оренди землі. Правовий статус орендованих земель. Порядок вирішення земельних спорів. Нормативна база, що регулює права та обов’язки власників природних ресурсів і природокористувачів. Мета, види і загальна характеристика Червоної книги.

 

3.9. Земельне законодавство

Загальна характеристика Земельного кодексу України та відносин, які ним регулюються. Форми та зміст права власності на землю.

 


3.10. Адміністративне законодавство

Відносини, які регулюються адміністративним правом, їх особливість. Загальна характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення та відносин, які ним регулюються. Поняття, основні юридичні ознаки і склад адміністративного проступку. Поняття, мета і види адміністративних стягнень. Особливості адміністративної відповідальності та стягнень неповнолітніх.

 

3.11. Кримінальне законодавство

Загальна характеристика Кримінального кодексу України та відносин, які ним регулюються. Поняття та ознаки злочину. Склад злочину. Поняття, зміст та види стадій вчинення злочину. Поняття та правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова. Поняття, ознаки та форми співучасті у вчиненні злочину. Види співучасників злочину. Поняття, мета та види кримінальних покарань. Поняття та ознаки неосудності. Правові наслідки визнання особи неосудною. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Особливості покарання неповнолітніх.

 

 

 

 

УХВАЛЕНО

Рішеннями кафедр

юридичного факультету.

Січень-лютий 2010 року